Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, March 12, 2019

Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mỗi chữ cái tiếng Anh trong S (không phân biết chữ hoa hay thường).
uses crt;
var s:string;
  a:array['A'..'Z'] of integer;
  ch:char;
  i:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap chuoi: '); readln(s);
 for i:=1 to length(s) do
 s[i]:=upcase(s[i]);
 for ch:='A' to 'Z' do
  for i:=1 to length(s) do
  if s[i]=ch then inc(a[ch]);
 for ch:='A' to 'Z' do
 if a[ch]<>0 then
 writeln(a[ch],ch);
readln;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts