Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, March 12, 2019

 Chương trình sau đây dùng để kiểm tra xem xâu nhập vào có phải là xâu palindrome hay không. ( Không dùng biến P như sách GK)

program vd2;
uses crt;
var
    a:string;
    i:integer;
    p:boolean;
begin
    clrscr;
    write('nhap xau:');
    readln(a);
    i:=1;
    p:=true;
    for i :=1 to length(a) div 2  do
    begin
    if a[i]<>a[length(a)-i+1] then p:=false;
    break;
    end;
    if p then
    writeln('xau la palindrome')
    else
    writeln('xau khong phai la palindrome');
    readln;
end.
Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts