Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, January 13, 2019

Program He_Phuong_Trinh;
Uses Crt;
Var A1,B1,C1,A2,B2,C2: Real;
D,Dx,Dy:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(' Giai He Phuong Trinh:');
Writeln(' A1.x+ B1.y = C1');
Writeln(' A2.x+ B2.y = C2');
Writeln(' Nhap He so:');
Write(' A1= ');Readln(A1);
Write(' B1= ');Readln(B1);
Write(' C1= ');Readln(C1);
Write(' A2= ');Readln(A2);
Write(' B2= ');Readln(B2);
Write(' C2= ');Readln(C2);
D:=A1*B2-A2*B1;
Dx:=C1*B2-C2*B1;
Dy:=A1*C2-A2*C1;
If D=0 then
Begin
If ((Dx=0) and (Dy=0)) then write('He vo so nghiem..!!!');
If (((Dx=0) and (Dy<>0)) or (((Dx<>0) and (Dy=0)))) then write('He vo nghiem..!!!');
End;
If D<>0 Then
Begin
Writeln('He co nghiem la: ');
Writeln('X= ',Dx/D:6:2);
Writeln('Y= ',Dy/D:6:2);
End;
Readln;
End.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts