Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019BÀI TP 2
Nhp vào mt xâu x khác rng và thông báo xâu đó có phi là xâu đối xng hay không?
HƯỚNG DN
Xâu đối xng nếu nó bng chính xâu đảo ca nó. Vy cách đơn gin nht là ta s xây dng xâu đảo ca x và kim tra xem nó có bng x không. Để xây dng xâu đảo ca x, cách đơn gin nht là cng các kí t ca x theo th t ngược (t cui v đầu).
Chương trình:
var x : string;
(************************************************)
func­tion doix­ung(x : string) : boolean; {hàm kim tra xâu đối xng}
var y : string;
    i : in­te­ger;
be­gin
     y := '';
{xây dng y là xâu đảo ca x, bng cách cng dn các kí t ca x vào y theo th t ngược}
     for i := length(x) down­to 1 do y := y + x[i];
{so sánh x và xâu đảo ca nó}
     if x=y then doix­ung := true else doix­ung := false;
end;
BE­GIN
     write('Nhap vao 1 xau:');
     readln(x);
     if doix­ung(x) then
        writeln('Xau doi xung!')
     else
        writeln('Xau khong doi xung!');
     readln;
END.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts