Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019
Nhp vào mt xâu s khác rng và thc hin chun hoá xâu, tc là:
a)      Xoá các du cách tha
b)      Chuyn nhng kí t đầu t thành ch hoa, nhng kí t khác thành ch thường.
HƯỚNG DN
Chương trình như sau:
var s : string;
pro­ce­dure chuan­hoa(var s : string); {s là tham biến để có th thay đổi trong chương trình con}
var i : in­te­ger;
be­gin
     while s[1]=' ' do delete(s,1,1); {xoá các kí t cách tha đầu xâu}
     while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1); {xoá các kí t cách tha cui xâu}
{xoá các kí t cách tha gia các t: nếu s[i-1] là cách thì s[i] là du cách là tha. Phi dùng vòng lp for down­to vì nếu trong quá trình xoá ta làm gim chiu dài ca xâu, nếu for to s không dng được.}
     for i := length(s) down­to 2 do
         if (s[i]=' ') and (s[i-1]=' ') then delete(s,i,1);
{Chuyn kí t đầu xâu thành ch hoa}
     s[1] := Up­case(s[1]);
     for i := 2 to length(s) do
         if s[i-1]=' ' then s[i] := Up­case(s[i]) {Chuyn s[i] là kí t đầu t thành ch hoa.}
         else
             if s[i] in ['A'..'Z'] then   {s[i] là kí t ch hoa không đầu mt t}
                s[i] := chr(ord(s[i]) + 32); {thì phi chuyn thành ch thường}
end;
BE­GIN
   write('Nhap vao 1 xau s:');
   readln(s);
   chuan­hoa(s);
   writeln('Xau s sau khi chuan hoa:',s);
   readln;
END.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts