Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019BÀI TP 1
Nhp vào mt s n (5<=n<=10) và n phn t ca dãy a, 1<ai<100 (có kim tra d liu khi nhp).
a)      In ra các phn t là s nguyên t ca dãy.
b)      Tính ước chung ln nht ca tt c các phn t ca dãy.
c)       Tính biu thc sau:
d)      Sp xếp dãy tăng dn và in ra dãy sau sp xếp.
HƯỚNG DN
Ta nên chia chương trình thành các chương trình con, mi chương trình thc hin mt yêu cu. Ngoài ra ta cũng viết thêm các hàm kim tra nguyên t, hàm mũ, hàm UCLN để thc hin các yêu cu đó.
Chương trình như sau:
Khai báo d liu:
us­es crt;
var n : in­te­ger;
      a : ar­ray[1..10] of in­te­ger; {n<=10 nên mng có ti đa 10 phn t}
Th tc nhp d liu, có kim tra khi nhp.
pro­ce­dure nhap;
var i : in­te­ger;
be­gin
            clrscr;
            write('NHAP VAO SO PHAN TU N = ');
            re­peat
                        readln(n);
                        if (5<=n) and (n<=10) then break; {nếu thoã mãn thì dng vòng lp}
                        writeln('Khong hop le (5<=n<=10). Nhap lai!!!'); {ngược li thì báo li}
            un­til false;
            writeln('NHAP VAO N PHAN TU (1<ai<100)');
            for i := 1 to n do be­gin
                        write('a',i,'=');
                        re­peat
                                    readln(a[i]);
                                    if (1<a[i]) and (a[i]<100) then break;
                                    writeln('Khong hop le. Nhap lai!!!');
                        un­til false;
            end;
end;
func­tion ng­to(n : in­te­ger): boolean; {hàm kim tra nguyên t, xem gii thích phn trên}
var i : in­te­ger;
be­gin
            ng­to := false;
            if n < 2 then ex­it;
            for i := 2 to round(sqrt(n)) do
                        if n mod i = 0 then ex­it;
            ng­to := true;
end;
Th tc in các s nguyên t ca mt mng
pro­ce­dure in­ng­to;
var i :in­te­ger;
be­gin
            writeln('CAC PHAN TU NGUYEN TO TRONG DAY:');
            for i := 1 to n do                                     {duyt qua mi phn t t 1 đến n}
                        if ng­to(a[i]) then writeln(a[i]);                 {nếu ai là nguyên t thì in ra}
end;
func­tion UCLN(a,b: in­te­ger): in­te­ger;
var r : in­te­ger;
be­gin
            while b<>0 do be­gin
                        r := a mod b;
                        a := b;
                        b := r;
            end;
            UCLN := a;
end;
Th tc tính UCLN ca các phn t ca mt mng
pro­ce­dure Tin­hUC;
var i,u : in­te­ger;
be­gin
            u := a[1];                                               {u là UCLN ca các phn t t 1 đến i}
            for i := 2 to n do u := UCLN(u,a[i]);        {là UCLN ca các phn t t 1 đến i-1 và ai}
            writeln('UCLN cua ca day la:',u);                      
end;
func­tion ham­mu(a : re­al; n : in­te­ger): re­al; {hàm mũ tính an}
var s : re­al; i : in­te­ger;
be­gin
            s := 1;
            for i := 1 to n do s := s * a;
            ham­mu := s;
end;
Th tc tính tng các phn t có ly mũ:
pro­ce­dure tong;
var s : re­al; i : in­te­ger; {s phi khai báo là s thc để tránh tràn s}
be­gin
            s := 0;
            for i := 1 to n do s := s + ham­mu(a[i],i); {s := s + (ai)i}
            writeln('Tong can tinh:',s:10:0);
end;
Th tc sp xếp tăng dn các phn t ca mt mng:
pro­ce­dure sx­ep;
var i,j,tg : in­te­ger;
be­gin
            for i := 1 to n-1 do
                        for j := i + 1 to n do
                                    if a[i] > a[j] then be­gin
                                                tg := a[i]; a[i] := a[j]; a[j] := tg;
                                    end;
            writeln('DAY SAU KHI SAP XEP TANG DAN:');
            for i := 1 to n do writeln(a[i]);
end;
Chương trình chính: ln lượt gi tng th tc
BE­GIN
            nhap;
            in­ng­to;
            tin­huc;
            tong;
            sx­ep;
END.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts