Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019BÀI TP 4
Nhp và in mng 2 chiu dng ma trn (m dòng, n ct).
HƯỚNG DN
Để nhp các phn t ca mng 2 chiu dng ma trn, ta cn dùng các lnh sau ca unit CRT (nh phi có khai báo us­er crt đầu chương trình).
Go­toXY(a,b): di chuyn con tr màn hình đến v trí (a,b) trên màn hình (ct a, dòng b). Màn hình có 80 ct và 25 dòng.
whereX: hàm cho giá tr là v trí ct ca con tr màn hình.
whereY: hàm cho giá tr là v trí dòng ca con tr màn hình.
Khi nhp 1 phn t ta dùng lnh readln nên con tr màn hình s xung dòng, do đó cn quay li dòng ca bng lnh Go­toXY(j * 10, whereY -1 ), nếu ta mun mi phn t ca ma trn ng vi 10 ct màn hình.
pro­ce­dure nhap;
var i,j : in­te­ger;
be­gin
            clrscr;
            write('Nhap m,n =  '); readln(m,n);
            for i := 1 to m do be­gin
                        for j := 1 to n do be­gin
                                    write('A[',i,',',j,']=');  readln(a[i,j]); {nhp xong thì xung dòng}
                                    go­toXY(j*10,whereY-1); {di chuyn v dòng trước, v trí tiếp theo}
                        end;
                        writeln; {nhp xong 1 hàng thì xung dòng}
            end;
end;
Để in bng dng ma trn thì đơn gin hơn, vi mi dòng ta s in các phn t trên 1 hàng ri xung dòng:
pro­ce­dure in­bang;
var i,j : in­te­ger;
be­gin
            for i := 1 to m do be­gin                           {viết các phn t ca hàng i }
                        for j := 1 to n do write(a[i,j]:6);    {mi phn t chiếm 6 ô để căn phi cho thng ct và không sít nhau}
                        writeln; {hết 1 hàng thì xung dòng}
            end;
end;

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts