Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

1. Mục đích, yêu cầu
Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal.
2. Nội dung
a) Chương trình sau đây vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên” nhờ thủ tục LineTo, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên. Ví trí bắt đầu vẽ là tâm của màn hình. Kết thúc việc vẽ bằng cách nhấn một phím bất kỳ. Chạy thử chương trình và quan sát kết quả trên màn hình.
uses crt,graph;
var
 stop:boolean;
function DetectInit(path:string):integer;
 var drive,mode:integer;
begin
 drive:=0;
 InitGraph(drive,mode,path);
 DetectInit:=GraphResult;
end;
begin
 if DetectInit('C:\TP\BGI') <> 0
 then
 begin
 write(' Loi do hoa nhan Enter de ket thuc ');
 readln;
 end
 else
 begin
 randomize;
 MoveTo(getmaxx div 2,getmaxy div 2);
 stop:=false;
 while not (stop) do
 begin
  setcolor(Random(Getmaxcolor));
  LineTo(Random(Getmaxx),Random(Getmaxy));
  Delay(200);
  stop:=keypressed;
 end;
 end;
closegraph;
end.
Kết quả:
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 b) Chương trình dưới đây minh họa việc sử dụng các thủ tục vẽ hình đơn giản. Hãy chạy chương trình rồi thay đổi một số tham số như màu vẽ, tọa độ và quan sát kết quả trên màn hình.
uses graph;
var
 gd,gm:integer;
 xm,ym,xmaxD4,ymaxD4:word;
begin
 gd:=detect;
 Initgraph(gd,gm,'C:\TP\BGI');
 xm:=getmaxx div 2;
 ym:=getmaxy div 2;
 setcolor(yellow);
 rectangle(10,10,xm,ym);
 readln;
 setcolor(LightGreen);
 Circle(450,100,50);
 readln;
 setcolor(Red);
 Ellipse(100,200,0,360,50,120);
 readln;
 CloseGraph;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts