Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

1. Mục đích, yêu cầu
+ Biết nhận xét, phân tích, đề xuất thuật toán giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn.
+ Làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp.
2. Nội dung
Bài 1(trang 65 sgk Tin 11):
a) Hãy tìm hiểu và chạy thử chương trình thuật toán sắp xếp dãy số nguyên bằng thuật toán tráo đổi với các giá trị khác nhau của n dưới đây .
Qua đó nhận xét về thời gian chạy chương trình.
Trả lời:
program sapxep;
uses crt;
const Nmax=250;
var
 N,i,j,t:integer;
 A:array[1..Nmax] of integer;
begin
 clrscr;
 randomize;
 write('nhap so luong phan tu cua day N=');
 readln(N);
 for i:=1 to N do
 begin
 A[i]:=random(300)-random(300);
 end;
 for i:=1 to N do
 write(A[i]:5);
 writeln;
 for j:=N downto 2 do
 for i:=1 to j-1 do
  if A[i]>A[i+1] then
  begin
  t:=A[i];
  A[i]:=A[i+1];
  A[i+1]:=t;
  end;
 writeln('day da duoc sap xep la ');
 for i:=1 to N do write(A[i]:4);
 readln;
end.
Kết quả:
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 b) Khai báo thêm biến nguyên Dem và bổ sung vào chương trình những câu lệnh cần thiết để biến Dem tính số lần thực hiện tráo đổi trong thuật toán. Đưa kết quả ra màn hình.
Trả lời:
program sapxep;
uses crt;
const Nmax=250;
var
 N,i,j,t,dem:integer;
 A:array[1..Nmax] of integer;
begin
 clrscr;
 randomize;
 write('nhap so luong phan tu cua day N=');
 readln(N);
 for i:=1 to N do
 begin
 A[i]:=random(300)-random(300);
 end;
 dem:=0;
 for i:=1 to N do
 write(A[i]:5);
 writeln;
 for j:=N downto 2 do
 for i:=1 to j-1 do
  if A[i] > A[i+1] then
  begin
  t:=A[i];
  A[i]:=A[i+1];
  A[i+1]:=t;
  dem:=dem+1;
  end;
 writeln('day da duoc sap xep la ');
 for i:=1 to N do write(A[i]:4);
 writeln;
 writeln('so lan thuc hien trao doi la ',dem);
 readln;
end.
Kết quả:
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Bài 2 (trang 66 sgk Tin 11): Hãy đọc và tìm hiểu những phân tích để viết chương tình giải bài toán :
Cho mảng A gồm n phần tử. Hãy biết chương trình tạo mảng B[1..n] trong đó B[i] là tổng của I phần tử đầu tiên trong A.
Trả lời:
Có 2 cách:
Cách 1 là duyệt lần lượt các phần từ của mảng B. Đến vị trí I ta sẽ duyệt từ 1 đến I của mảng A rồi cộng dồn vào B[i]
Cách 2 là ta nhận thấy B[j]=B[j-1]+A[j] nếu j khác 1và B[j]=A[1] nếu j=1.
Cách 1:
program sapxep;
uses crt;
const Nmax=250;
var
 N,i,j,t,dem:integer;
 A:array[1..Nmax] of integer;
 B:array[1..Nmax] of integer;
begin
 clrscr;
 randomize;
 dem:=0;
 write('nhap so luong phan tu cua day N=');
 readln(N);
 for i:=1 to N do
 begin
 A[i]:=random(300)-random(300);
 B[i]:=0;
 end;
 for i:=1 to N do
 for j:=1 to i do
 begin
  B[i]:=B[i]+A[j];
  dem:=dem+1;
 end;
 writeln('dem=',dem);
 readln;
end.
Kết quả:
Số lần thực thi phép cộng là:
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Cách 2:
program sapxep;
uses crt;
const Nmax=250;
var
 N,i,j,t,dem:integer;
 A:array[1..Nmax] of integer;
 B:array[1..Nmax] of integer;
begin
 clrscr;
 randomize;
 dem:=0;
 write('nhap so luong phan tu cua day N=');
 readln(N);
 for i:=1 to N do
 begin
 A[i]:=random(300)-random(300);
 B[i]:=0;
 end;
 B[1]:=A[1];
 for i:=2 to N do
 begin
 B[i]:=B[i-1]+A[i];
 dem:=dem+1;
 end;
 writeln('dem=',dem);
 readln;
end.
Kết quả:
Số lần thực thi phép cộng là
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Nhận thấy sử dụng cách 2 có thể làm giảm đáng kể số lượng phép toán cần thực hiện. Tuy tốc độ máy tính rất nhanh nhưng cũng có giới hạn. Vì thế ta nên tìm cách viết sao cho chương trình thực hiện càng ít phép toán càng tốt.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts