Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

1. Mục đích, yêu cầu
+ Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn;
+ Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giản trên máy tính.
2. Nội dung
Bài 1 (trang 63 sgk Tin 11): Tạo mảng A gồn n (n<=100) số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 300. Tính tổng các phần tử của mảng là bội số của một số nguyên dương k cho trước.
a) Tìm hiểu và chạy thử chương trình sau đây:
program sum1;
uses crt;
const nmax=100;
type MyArray=array[1..nmax] of integer;
var A:MyArray;
  s,n,i,k:integer;
begin
 clrscr;
 randomize;
 write('Nhap N=');
 readln(n);
 for i:=1 to n do A[i]:=random(301)-random(301);
 for i:=1 to n do write(A[i]:5);
 writeln;
 write('Nhap k=');
 readln(k);
 s:=0;
 for i:=1 to n do
 if A[i] mod k=0 then
 s:=s+A[i];
 writeln('tong can tinh la ',s);
 readln
end.
Chú ý: Hàm chuẩn random(n) cho giá trị là số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 đến n-1, còn thủ tục randomize khởi tạo cơ chế sinh số ngẫu nhiên.
b) Hãy đưa các câu lệnh sau đây vào những vị trí cần thiết nhằm sửa đổi chương trình trong câu a) để có được chương trình đưa ra số các số dương và số các số âm trong mảng.
program sum1;
uses crt;
const nmax=100;
type MyArray=array[1..nmax] of integer;
var A:MyArray;
  s,n,i,k,posi,neg:integer;
begin
 clrscr;
 randomize;
 write('Nhap N=');
 readln(n);
 for i:=1 to n do A[i]:=random(301)-random(301);
 for i:=1 to n do write(A[i]:5);
 writeln;
 s:=0;
 posi:=0;neg:=0;
 for i:=1 to n do
 if A[i] > 0 then posi:=posi+1
 else
 neg:=neg+1;
 writeln(posi:4,neg:4);
 readln
end.
Bài 2 (trang 64 sgk Tin 11): Viết chương trình tìm phần tử có giá trị lớn nhất của mảng và đưa ra màn hình chỉ số và giá trị của phần tử tìm được. Nếu có nhiều phần tử có cùng giá trị lớn nhất thì đưa ra phần tử có chỉ số nhỏ nhất.
a) Hãy tìm hiểu chương trình sau đây:
program MaxElement;
uses crt;
const nmax=100;
type MyArray=array[1..nmax] of integer;
var A:MyArray;
  n,i,j:integer;
begin
 clrscr;
 write('Nhap so luong phan tu cua day so N=');
 readln(N);
 for i:=1 to N do
 begin
 write('phan tu thu ',i,' =');
 readln(A[i]);
 end;
 j:=1;
 for i:=2 to n do 
 if A[i] > A[j] 
 then j:=i;
 write('Chi so : ',j,'Gia tri: ',A[j]:4);
 readln
end.
Kết quả:
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 b) Chỉnh sửa chương trình trên để đưa ra chỉ số của các phần tử có cùng giá trị lớn nhất.
program MaxElement;
uses crt;
const nmax=100;
type MyArray=array[1..nmax] of integer;
var A:MyArray;
  n,i,j:integer;
begin
 clrscr;
 write('Nhap so luong phan tu cua day so N=');
 readln(N);
 for i:=1 to N do
 begin
 write('phan tu thu ',i,' =');
 readln(A[i]);
 end;
 j:=1;
 for i:=2 to n do 
 if A[i] > A[j] 
 then j:=i;
 for i:=1 to n do
 if A[i]=A[j]
 then write(i:4);
 readln
end.
Kết quả:
Đưa ra chỉ số của các phần tử có cùng giá trị lớn nhất.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts