Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài tập và thực hành 2

1. Mục đích, yêu cầu.
+ Xây dựng chương tình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh;
+ Làm quen với việc hiệu chỉnh chương tình
2. Nội dung
Bài toán. Bộ số Pi-ta-go.
Biết rằng bộ ba số nguyên dương a,b,c được gọi là bộ số Pi-ta-go nếu tổng các bình phương của hai số bằng bình phương của số còn lại. Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên dương a,b,c và kiểm tra xem chúng có là bộ số Pi-ta-go hay không.
Ý tưởng: Kiểm tra xem có đẳng thức nào trong ba đẳng thức sau đây xảy ra hay không:
a2=b2+c2
b2=a2+c2
c2=a2+b2
a) Gõ chương trình sau:
program Pi_ta_go;
uses crt;
var a,b,c:integer;
    a2,b2,c2:longint;
begin
 clrscr;
 write('a,b,c:');
 readln(a,b,c);
 a2:=a;
 b2:=b;
 c2:=c;
 a2:=a2*a;
 b2:=b2*b;
 c2*=c2*c;
 if (a2=b2+c2) or (b2=a2+c2) or (c2=a2+b2)
 then writeln('ba so da nhap la bo so Pi-ta-go')
 else writeln('ba so ban nhap khong la bo so Pi-ta-go');
 readln;
end.
b) Lưu chương trình với tên PITAGO lên đĩa. Nhấn File sau đó nhấn Save as…
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Sau đó nhập PITAGO.pas sau đó nhấn OK.
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 c) Nhấn phím F7 để thực hiện từng câu lệnh chương trình, nhập các giá trị a=3, b=3, c=5;
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Khi đến câu lệnh readln(a, b, c) chương trình dựng cho ta nhập dữ liệu.
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 d) Vào bảng chọn Debug để mở cửa sổ hiệu chỉnh xem giá trị a2, b2, c2.
-Nhấn phím Ctrl+F7 để thêm các biến muốn xem giá trị
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 -Nhấn F7 để chạy tiếp các câu lệnh để nhìn giá trị của các biến.
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 e) Tiếp tục nhấn phím F7 để thực hiện các câu lệnh tính giá trị.
Nhận được kết quả a2=9, b2=16, c2=25 ở bảng debug
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 f) Quan sát quá trình rẽ nhánh. Ta thấy nhánh rẽ vào mệnh đề sau then
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 g) Lặp lại bộ dữ liệu a=700, b=1000, c=800.
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 h) Nếu thay dãy lệnh
a2:=a;
 b2:=b;
 c2:=c;
 a2:=a2*a;
 b2:=b2*b;
 c2*=c2*c;
bằng dãy lệnh
a2:=a*a;
b2:=b*b;
c2:=c*c;
thì kết quả không thay đổi so với câu g .
Lý do: nếu ta gán a2:=a sau đó thực hiện nhân a2 với a thì thực ra ta chỉ gán a2:=a*a;
Tương tự như vậy với b2, c2.
Vì vậy kết quả không thay đổi với dữ liệu ở câu g).

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts