Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 9 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Cho mảng hai chiều kích thước nxm với các phần tử là những số nguyên. Tìm trong mỗi dòng phần tử lớn nhất rồi đổi chỗ nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột.
program Diag;
uses crt;
Var
 N,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;
 A:array[1..15,1..15] of integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap N nho hon 15:');
 readln(N);
 for i:=1 to N do
 for j:=1 to N do
 begin
 write('a[',i,',',j,']=');
 readln(a[i,j]);
 end;
 for i:=1 to N do
 begin
 Max:=A[i,1];
 Ind:=1;
 for j:=2 to N do
 if A[i,j]> Max then
 begin
 Max:=A[i,j];Ind:=j;
 end;
 vsp:=A[i,i];
 A[i,i]:=Max;
 A[i,Ind]:=vsp;
 end;
 for i:=1 to N do
 begin
 writeln;
 for j:=1 to N do 
 write(a[i,j]:3);
 end;
 writeln
 readkey;
end.
Trả lời:
for i:=1 to N do
 begin
 Max:=A[i,1];
 Ind:=1;
 for j:=2 to N do
 if A[i,j]> Max then
 begin
 Max:=A[i,j];Ind:=j;
 end;
 vsp:=A[i,i];
 A[i,i]:=Max;
 A[i,Ind]:=vsp;
 end;
Đoạn code này có nhiệm vụ duyệt từng hàng. Ban đầu gán phần tử đầu tiên của hàng là max . Sau đó nếu trong hàng đó có phần tử nào lớn hơn max thì lưu lại giá trị max và chỉ số của phần tử đó trong hàng.
Để sửa chương trình trên để tìm kiếm trong mỗi cột thì ta sửa lại như sau:
program Diag;
uses crt;
Var
 N,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;
 A:array[1..15,1..15] of integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap N nho hon 15:');
 readln(N);
 for i:=1 to N do
 for j:=1 to N do
 begin
 write('a[',i,',',j,']=');
 readln(a[i,j]);
 end;
 for i:=1 to N do
 begin
 Max:=A[i,1];
 Ind:=1;
 for j:=2 to N do
 if A[i,j]> Max then
 begin
 Max:=A[i,j];Ind:=j;
 end;
 vsp:=A[i,i];
 A[i,i]:=Max;
 A[i,Ind]:=vsp;
 end;
 for i:=1 to N do
 begin
 writeln;
 for j:=1 to N do 
 write(a[i,j]:3);
 end;
 writeln;
 readkey;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts