Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 8 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Chương trình sau thực hiện những gì?
Chương trình sau đây thực hiện những gì?
program BT8;
const NMax = 50;
type Mass = array [1...NMax, O..NMax-1] of real;
var A: Mass;
i,j N: byte; C: real;
begin
Write ('Nhap N= ?');
readln(N); for i:= 1 to N do
for 0 to N-1 do
begin
write('A[i,j; readln(A[i,j ] )
end,
for i:= 1 to N do
for j:= 1 to N-1 do
begin
C:= A[i,j];
A[i , j ] := A[N-i+1, j ]
A [N-i+1,j] := C;
end;
for i:=1 to N do begin
for j : =1 to N— 1 do write (A [ i, j ] : 5 : 2 , ' ');
writeln
end;
End.
Trả lời:Chương trình thực hiện việc hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng thứ N-i+J, nghĩa là hoán đổi vị trí dòng đầu tiên với dòng cuối cùng của màng hai chiều, dòng thứ hai từ trên xuống với dòng thứ hai từ dưới lên,.. Việc hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng đối xứng với nó được thực hiện khi i nhận giá trị từ 1 đến N, làm cho mỗi dòng được hoán đổi vị trí hai lần. Vì vậy, cuối cùng mảng A không thay đổi so với ban đầu.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts