Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 7 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): ): Dãy F là dãy Phi-bo-na-xi nếu:
F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 với N ≥ 2
Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?
Trả lời:
Sử dụng 2 biến để lưu giá trị hiện tại của 2 số fibonaci. Mỗi lần sinh ra số fibonaci mới ta sẽ gán lại giá trị mới cho 2 biến này bằng đoạn code;
F1:=F0+F1;
F0:=F1-F0;
program csc;
uses crt;
var n,i:integer;
    f0,f1:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap so n:');
 readln(n);
 f0:=0;
 f1:=1;
 for i:=2 to n do
 begin
  f1:=f0+f1;
  f0:=f1-f0;
 end;
 write('so fibonaci thu n la :',f1);
 readkey;
end.
Chương trình chạy tối đa đến N=23 với số fibonaci là 28657 . Nếu lên đến số 24 sẽ vượt quá phạm vi của biến kiểu integer.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts