Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 6 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:a) Số lượng số chẵn và số lượng số lẻ
b) số lượng số nguyên tố trong dãy
Trả lời:
a) Duyệt toàn bộ mảng ,nếu số nào chia hết cho 2 thì là số chẵn còn lại là số lẻ. Ta dùng một biến để đếm số chẵn . Sau đó lấy số phần tử trừ đi số phần tử chẵn.
program csc;
uses crt;
var a:array[1..100] of integer;
  i,d,n:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap so phan tu cua day ');
 readln(n);
 d:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
 write('a[',i,']=');
 readln(a[i]);
 end;
 for i:=1 to n do
 if a[i] mod 2=0
 then
 d:=d+1;
 writeln('so so chan la ',d,' so so le la ',n-d);
 readkey;
end.
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 b) Số lượng số nguyên tố trong dãy
Duyệt toàn bộ các số trong dãy với mỗi số ta kiểm tra xem số này có chia hết số nào từ 2 đến a[i]-1 của nó không ?. Nếu không thì kết luận là số nguyên tố.
program csc;
uses crt;
var a:array[1..100] of integer;
  i,d,n,j:integer;
  t:boolean;
begin
 clrscr;
 write('nhap so phan tu cua day ');
 readln(n);
 d:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
 write('a[',i,']=');
 readln(a[i]);
 end;
 for i:=1 to n do
 begin
 t:=true;
 for j:=2 to a[i]-1 do
 begin
  if (a[i] mod j=0) and (a[i]<>2)
  then
  begin
  t:=false;
  break;
  end;
 end;
 if t=true
 then
 d:=d+1;
 end;
 writeln('so cac so nguyen to trong day la ',d);
 readkey;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts