Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 5 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra màn hình.
Trả lời:Nếu dãy chỉ có một số hoặc hai số thì chắc chắn là cấp số cộng.
Nếu dãy có hơn hai số thì tính công sai là a[1]-a[0] sau đó duyệt cả mảng nếu có số nào vi phạm quy luật của cấp số cộng a[i] khác a[i-1]+d thì kết luận luôn không là cấp số cộng.
Nếu đến cuối dãy mà không có số nào vi phạm thì kết luận là cấp số cộng.
program csc;
uses crt;
var a:array[1..100] of integer;
    i,n,d:integer;
    t:boolean;
begin
 clrscr;
 write('nhap so phan tu cua day ');
 readln(n);
 for i:=1 to n do
 begin
 write('a[',i,']=');
 readln(a[i]);
 end;
 if n<=2
 then
 write('la cap so cong ')
 else
 begin
 d:=a[2]-a[1];
 t:=true;
 for i:=3 to n do
 if a[i]<>a[i-1]+d
 then 
 begin
 t:=false;
 break;
 end;
 if t
 then
 write('la cap so cong')
 else
 write('khong phai cap so cong ');
 end;
 readkey;
end.
Kết quả: Trường hợp là cấp số cộng:
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Trường hợp không là cấp số cộng:
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts