Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11
Trả lời:

a)
program bai5;
uses crt;
var n:integer;
    y:real;
begin
 clrscr;
 y:=0;
 for n:=1 to 50 do
 y:=y+n/(n+1);
 writeln('y=',y:8:4);
 readln;
end.
 
b)
program bai5;
uses crt;
var n,dem:integer;
    e:real;
    gt:longint;
begin
 clrscr;
 e:=1;
 gt:=1;
 dem:=1;
 while 1.0/gt >2*0.000001 do
 begin
 e:=e+1.0/gt;
 gt:=gt*dem;
 dem:=dem+1;
 end;
 writeln('e=',e:8:4);
 readln;
end.
 
 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts