Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 4 (trang 117 sgk Tin học lớp 11): Viết chương trình con (hàm,thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a,b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ tục là thuận tiện hơn ? Vì sao?
Trả lời:
uses crt;
var 
 a,b:integer;
function fuc(x,y:integer):integer;
var sodu,tich:integer;
begin
 tich:=x*y;
 while y<>0 do
 begin
  sodu:=x mod y;
  x:=y;
  y:=sodu;
 end;
 fuc:=tich div x;
end;
procedure puc(x,y:integer);
var sodu,tich:integer;
begin
 tich:=x*y;
 while y<>0 do
 begin
  sodu:=x mod y;
  x:=y;
  y:=sodu;
 end;
 write('Boi chung nho nhat cua hai so a b khi su dung thu tuc :',tich div x);
end;
begin
 clrscr;
 write('Nhap vao hai so a b:');
 readln(a,b);
 writeln('Boi chung nho nhat cua hai so a b khi su dung ham:',fuc(a,b));
 puc(a,b);
 readkey;
end.
Kết quả:
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 - Sử dụng chương trình con dưới dạng hàm thì thuận tiện hơn. Vì ít khi chúng ta chỉ tính riêng bội chung nhỏ nhất mà bội chung nhỏ nhất chỉ để phục vụ một việc nào đó tiếp theo. Nếu sử dụng hàm thì ta có thể dùng lời gọi hàm để tham gia vào các biểu thức toán học khác. Còn sừ dụng thủ tục thì chúng ta không thể làm được như vậy.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts