Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

1. Khai báo
Để làm việc với kiểu dữ liệu tệp ta phải sử dụng biến tệp.
Khai báo biến tệp văn bản có dạng
 Var< tên biến tp>:text;
2. Thao tác với tệp
a) Gắn tên tệp
Mỗi tệp đều có một tên tệp để tham chiếu. Tên tệp là biến xâu hoặc hằng xâu, ví dụ: ’Dulieu.dat’.
Trong lập trình, ta không thao tác trực tiếp với tệp dữ liệu trên đĩa mà thông qua biến tệp. Biến tệp được đại diện cho tệp trong ngông ngữ lập trình.
Để thao tác với tệp, trước hết phải gắn tên tệp với đại diện của nó là biến tệp bằng thủ tục:
Assign(<biến tp>,<tên tp>);
Ví dụ 1: Gắn biến tệp tep1 với tệp có tên là DULIEU.DAT.
Assign(tep1,’DULIEU.DAT’);
Ví dụ 2: Để đọc dữ liệu từ tệp INP.DAT nằm trên thư mục gốc của ổ C.
Assign(tep2,’C:\INP.dat’);
b) Mở tệp
Sau khi sử dụng thủ tục assign. Ta có thể thực hiện việc đọc ghi dữ liệu.
+ Đối với việc ghi:
Câu lệnh dùng thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu có dạng:
 Rewrite(<biến tp>);
Nếu tệp chưa tồn tại thì 1 tệp mới sẽ được tạo với nội dung rỗng. Nếu tệp tồn tại rồi thì nội dung cũ trong tệp sẽ bị xóa.
Ví dụ:
Assign(tep1,’C:\INP.dat’);
Rewrite(tep1);
Nếu ở đĩa C có tệp INP.dat rồi thì nội dung trong tệp sẽ bị xóa hết. Nếu chưa tồn tại thì tệp sẽ được tạo mới.
+ Đối với việc đọc:
Mở một tệp đã gắn với một biết tệp để đọc ta dùng thủ tục:
Reset(<Biến tp>);
Ví dụ:
Assign(tep1,’DL.INP’);
Reset(tep1);
c) Đọc/ghi tệp văn bản.
Việc đọc ghi tệp văn bản được thực hiện giống như nhập dữ liệu từ bàn phí. Việc ghi dữ liệu ra tệp văn bản giống như ghi ra màn hình. Dữ liệu trong tệp văn bản được chia thành các dòng.
+ Câu lệnh dùng thủ tục để đọc:
Read(<biến tp>,<danh sách các biến>);
Readln(<biến tp>,<danh sách các biến>);
+ Câu lệnh dùng thủ tục để ghi là:
Write(<biến tp>,<danh sách các biến>);
Writeln(<biến tp>,<danh sách các biến>);
Một số hàm chuẩn thường dùng trong khi đọc/ghi tệp văn bản:
+ Hàm eof(<biến tệp>) trả về giá trị true nếu con trỏ tệp dang chỉ tới cuối tệp.
+ Hàm eoln(<biến tệp>) trả về giá trị true nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.
d) Đóng tệp
Sau khi làm việc xong với tệp càn phải đóng tệp. Việc đóng tệp là đặc biệt quan trọng sau khi ghi dữ liệu, khi đó hệ thong mới thực sự hoàn tất việc hi dữ liệu ra tệp.
Cú pháp:
Close(<biến tp>);
Ví dụ: Chương trình đọc một dòng từ tệp INP sau đó ghi sang tệp OUT
program vdf;
uses crt;
var 
 f1,f2:text;
 s:string;
begin
 assign(f1,'INP');
 assign(f2,'OUT');
 rewrite(f2);
 reset(f1);
 readln(f1,s);
 write(f2,s);
 close(f1);
 close(f2);
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts