Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 11 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Hãy bổ sung thêm vào chương trình Xep_loai ở bài 13 những lệnh cần thiết để chương trình đưa ra danh sách học sinh xếp loại A.
Trả lời:
Khi in ra kết quả ta chỉ việc kiểm tra loại học sinh xem xếp loại có phải là 'A' hay không .Nếu là 'A' thì in kêt quả ra màn hình.
program xep_loai;
uses crt;
const max= 60;
type Hocsinh = record

hoten: string[30];
ngaysinh: string [10];
Diachi: string[50] ;
Toan, Van: real;
Xeploai : char; end;
var
Lop: array [ 1..max] of hocsinh;
N,i: byte;
Begin
clrscr;
write('So luong hoc sinh trong lop N= ') ;
readln(N);
for i:= 1 to N do
begin
writeln( 'Nhap so lieu ve hoc sinh thu',i,': ');
Write ('Ho va ten: '); readln (lop [i]. hoten);
Write (' Ngay sinh : '); readln (lop [i].ngaysinh);
Write (' Dia chi : '); readln (lop [i].Diachi);
Write ('Diem Toan : '); readln (lop [i]. Toan);
Write ('Diem Van : '); readln (lop [i]. Van);
If Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van >=18
then Lop [i]. xeploai:='A';
if  (Lop[i].Toan+Lop[i].Van>=14)  and
(Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van <18)
then Lop [i]. xeploai:='B';
if  (Lop[i].Toan+Lop[i].Van>=10)  and
(Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van >=14)
then Lop [i]. xeploai:='C';
if  (Lop[i].Toan+Lop[i].Van<=10)  
then Lop[i].xeploai:='D';
end;
clrscr;
writeln ('Danh sach xep loai hoc sinh trong lop: ' );
for i:=1 to N do
if Lop[i].xeploai='A' then
writeln (Lop[i].Hoten:30,' – Xep loai : ', Lop[i]. Xeploai);
readln
End.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts