Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019Bài 10 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Viết chương trình nhập từ bàn phím xâu kí tự S có độ dài không quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số xuất hiện trong xâu S. Thông báo kết quả ra màn hình.
Trả lời:
Ta chỉ cần duyệt lần lượt từng kí tự của xâu S nếu nó nằm trong đoạn từ '0' đến '9' thì ta tăng biến đếm lên 1.
program Diag;
uses crt;
Var
 s:string[100];
 i,d:integer;
begin
 clrscr;
 d:=0;
 write('Nhap xau S :');
 readln(s);
 for i:=1 to length(s) do
 if ('0'<=s[i]) and (s[i]<='9')
 then
 d:=d+1;
 writeln('so ki tu la so xuat hien trong xau s la ',d);
 readkey;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts