Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 9, 2016


{*

1. Cách viết và sử dụng thủ tục

a) Cấu trúc

Thủ tục có cấu trúc như sau:

procedure <tên thủ tục>[(<danh sách tham số>)];

[<phần khai báo>]

begin 

[<dãy các lệnh>]

end;

Đầu thủ tục gồm tên dành riêng procedure, tiếp theo là tên thủ tục. Danh sách tham số có thể có hoặc không có.

Phần khai báo dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được sử dụng trong thủ tục. Đôi khi một chương trình con không khai báo hằng, biến hay chương trình con nào.

Dãy câu lệnh được viết giữa cặp tên dành riêng begin và end tạo thành thân của thủ tục.

Chú ý

  • Sau tên dành riêng end kết thúc chương trình chính là dấu chấm (.) còn sau end kết thúc thủ tục là dấu chấm phẩy (;).
  • Các thủ tục, nếu có, phải được khai báo và mô tả trong phần khai báo của chương trình chính, ngay sau phần khai báo các biến. 
  • Khi cần thực hiện, ta phải viết lệnh gọi thủ tục tương tự như các thủ tục chuẩn.

b) Ví dụ về thủ tục 

VD 1: Viết thủ tục tính tổng của hai số nguyên
  • Cách viết thứ nhất: có tham số hình thức (a,b), có biến cục bộ t
procedure tong1(a,b: integer); 
var t: integer; 
begin
   t:=a+b;
   write(‘Tong cua hai so la : ‘,t);
end;  *}

  • Cách viết thứ hai: có tham số hình thức, không cần biến cục bộ t
procedure tong2(a,b: integer); 
begin 
write(‘Tong cua hai so la : ‘, a + b);
end;

  • Cách viết thứ ba: không có tham số hình thức, có biến cục bộ t
procedure tong3; 
var t: integer; 
begin
   t:=x + y;
   write(‘Tong cua hai so la : ‘,t);
end;

  • Cách viết thứ tư: không có tham số hình thức, không cần biến cục bộ t
procedure tong4; 
begin 
write(‘Tong cua hai so la : ‘, x + y);
end;

{*
Vậy nếu yêu cầu viết chương trình nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên, tính tổng 2 số đó rồi

xuất ra màn hình, thì toàn chương trình được viết như sau:

Program tinh_tong;

Var x,y : integer; {x,y được gọi là biến toàn cục}

   Procedure Tong1(a,b: integer); {a,b được gọi là tham số hình thức} 

     var t: integer; {t được gọi là biến cục bộ} 

   begin 

     t:=a+b;

     write(‘Tong cua hai so la : ‘,t); 

   end; {hết thủ tục Tong1}
Begin 

Write(‘ Nhap so thu nhat : ‘); Readln(x);

Write(‘ Nhap so thu hai : ‘); Readln(y);

Tong1(x,y); {Gọi thủ tục Tong1 với 2 tham số x,y được gọi là tham số thực sự}

Readln;

End.

*}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts