Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 9, 2016


2. Cách viết và sử dụng Hàm (Function)

a/ Cấu trúc:

  Function <tên hàm>[<danh sách tham số>]: <kiểu dữ liệu>;

      [khai báo các biến];

      Begin

         [<dãy các lệnh>]
         <Tên hàm>:= <Giá trị tìm được>;

      End;

- <Kiểu dữ liệu>: Kiểu dữ liệu trả lại của hàm như các kiểu integer, real, char, boolean, string.

Vd: Function tong(x,y: integer): integer;

b/ Sử dụng hàm:
- Giống hàm chuẩn, viết tên của hàm gọi và thay thế tham số hình thức bằng các tham số thực sự tương ứng.
- Lệnh gọi hàm tham gia vào biểu thức như một toán hạng.
Ví dụ: A:= 8*UCLN(x,y)-3;

Chú ý: Trong thân hàm phải có ít nhất một lệnh gán giá trị cho tên hàm:
           <tên hàm>:= <Giá trị tìm được>;

c/ Ví dụ:
VD 1:
program Rutgon_Phanso;
uses crt;
var TuSo, MauSo, a: integer;
    Function UCLN(x, y: integer): integer; {bat dau ham UCLN} 
        var sodu: integer;
    begin
        while y<>0 do
           begin
                sodu:= x MOD y;
                x:= y;
                y:= sodu;
           end;
        UCLN:=x;
    end; {het ham UCLN}
begin
clrscr;
write(’ Nhap tu so, mau so vao!’); readln(TuSo, MauSo);
a:=UCLN(TuSo, MauSo); {gọi hàm UCLN sau đó gán giá trị UCLN tìm được cho biến a}
if a>1 then
    begin
            TuSo:= TuSo DIV a;
            MauSo:= MauSo DIV a; {rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số cho a}
     end;
writeln(TuSo:5, MauSo:5);
end.

VD 2:
program Minbaso;
var a, b, c: Real;

   Function Min(a,b:Real):Real; {Ham tim so nho nhat trong hai so a va b}
   begin
        if a<b then Min:=a else Min:=b
   end;

begin
write('Nhap vao ba so: ');
readln(a,b,c);
writeln('So nho nhat trong ba so la: ', Min(Min(a,b),c))
end.


3. Phân biệt giữa hàm và thủ tục:

a/ Giống nhau: 
    - Là chương trình con, có cấu trúc giống chương trình.
    - Đều có thể chứa các tham số, cùng tuân theo một quy định khai báo.

b/ Khác nhau:
  - Tên hàm phải có kiểu dữ liệu.
  - Trong thân hàm phải có lệnh gán giá trị cho tên hàm.

4. Biến toàn cục và biến cục bộ:
   - Biến toàn cục là biến được khai báo trong chương trình chính.
   - Biến cục bộ là biến được khai báo trong chương trình con.
   - Chương trình con có thể sử dụng biến toàn cục, nhưng chương trình chính không thể sử dụng biến cục bộ của chương trình con.

- hết -

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts