Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, April 10, 2015


Viết định nghĩa lớp TamGiac để biểu diễn khái niệm tam giác trong mặt phẳng với các phương thức thiết lập, huỷ bỏ (nếu có). Các hàm thành phần nhập, xuất, tịnh tiến, quay, phóng to, thu nhỏ và vẽ tam giác (tùy chọn).
Tịnh tiến theo vector v (a,b) : x’= x +a; y’=y+b;
Phép quay tâm O, góc quay α
x’ = xcosα – y sinα;

y’= xsinα  + ycosα;

diem.h

#pragma once
#include<iostream>
using namespace std;
class diem
{
private:
float x,y;
public:
diem();
diem(float,float);
~diem(void);
void nhap();
void xuat();
void setx(float);
void sety(float);
diem vector(diem);
float getx();
float gety();
void setxy(float,float);
void tinhtien(float=0,float=0);
void quay(float);
};


tamgiac.h

#pragma once
#include"diem.h"
class tamgiac
{
private:
diem A,B,C;
public:
tamgiac();
tamgiac(diem,diem,diem);
~tamgiac(void);
void nhap();
void xuat();
void tinhtien(float=0,float=0);
void quay(float);
void thuphong(float);
};


diem.cpp

#include "diem.h"
diem::diem()
{
}
void diem::setx(float a)
{
x=a;
}
void diem::sety(float a)
{
y=a;
}
float diem::getx()
{
return x;
}
float diem::gety()
{
return y;
}
void diem::setxy(float a,float b)
{
x=a;
y=b;
}
diem::diem(float a,float b)
{
x=a;y=b;
}
void diem::nhap()
{
cout<<"\nhoanh do x=";cin>>x;
cout<<"tung do y=";cin>>y;
}
void diem::xuat()
{
cout<<"( "<<x<<" , "<<y<<" )";
}
diem::~diem(void)
{
}
void diem::tinhtien(float a,float b)
{
x+=a;
y+=b;
}
void diem::quay(float rad)
{
x=x*cos(rad)+y*sin(rad);
y=x*sin(rad)+y*cos(rad);
}
diem diem::vector(diem a)
{
diem t;
t.setx(a.getx()-x);
t.sety(a.gety()-y);
return t;
}

tamgiac.cpp

#include "tamgiac.h"

tamgiac::tamgiac()
{
}
tamgiac::tamgiac(diem x,diem y,diem z)
{
A=x;B=y;C=z;
}
tamgiac::~tamgiac(void)
{
}
void tamgiac::nhap()
{
int kt;
do{
kt=0;
cout<<"\nnhap dinh A";
A.nhap();
cout<<"\nnhap dinh B";
B.nhap();
cout<<"\nnhap dinh C";
C.nhap();
diem d,e;
d=A.vector(B);
e=A.vector(C);
if(float(d.getx()*e.gety())==float(d.gety()*e.getx()))
{
kt=1;
cout<<"\ntam giac khong ton tai! nhap lai!";
}
cout<<"\n";
}while(kt);
}
void tamgiac::xuat()
{
cout<<"\ntam giac tao boi 3 diem: ";
A.xuat();cout<<" , ";B.xuat();cout<<" , ";C.xuat();
}
void tamgiac::tinhtien(float m,float n)
{
A.tinhtien(m,n);
B.tinhtien(m,n);
C.tinhtien(m,n);
}
void tamgiac::quay(float rad)
{
A.quay(rad);
B.quay(rad);
C.quay(rad);
}
void tamgiac::thuphong(float k)
{
A.setxy(A.getx()*k,A.gety()*k);
B.setxy(B.getx()*k,B.gety()*k);
C.setxy(C.getx()*k,C.gety()*k);
}

main.cpp

#include"tamgiac.h"
void main()
{
float x,y,rad,k;
tamgiac a;
a.nhap();
a.xuat();
cout<<"\n\ntinh tien theo vector v(x,y):\nx=";cin>>x;
cout<<"y=";cin>>y;
a.tinhtien(x,y);
a.xuat();
cout<<"\nquay goc: rad=";cin>>rad;
a.quay(rad);
a.xuat();
cout<<"\nnhap he so thu phong k=";cin>>k;
a.thuphong(k);
a.xuat();
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts