Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, April 5, 2015

thuật toán insertion sort - chèn trực tiếp

Giả sử có một dãy a0 , a1 ,... ,an-1 trong đó i phần tử đầu tiên a0 , a1 ,... ,ai-1 đã có thứ tự.
Tìm cách chèn phần tử  ai vào vị trí thích hợp của đoạn đã được sắp để có dãy mới a0 , a1,... ,ai trở nên có thứ tự. Vị trí này chính là vị trí giữa hai phần tử ak-1 và ak thỏa ak-1 < ai < ak (1≤k≤i).

Bước 1:  i = 1; //giả sử có đoạn a[1] đã được sắp
Bước 2: x = a[i]; Tìm vị trí pos thích hợp trong đoạn a[1] đến a[i-1] để chèn a[i] vào
Bước 3: Dời chỗ các phần tử  từ a[pos] đến a[i-1]   sang phải 1 vị trí để dành chổ cho a[i]
Bước 4: a[pos] = x; //có đoạn a[1]..a[i]  đã được sắp
Bước 5: i = i+1;
Nếu  i < n : Lặp lại Bước 2
Ngược lại  : Dừng

void InsertionSort(int d, int n 
{ int pos, i;
int x;//lưu giá trị a[i] tránh bị ghi đè khi dời chỗ các phần tử.
for(i=1 ; i<n ; i++) //đoạn a[0] đã sắp
{
x = a[i]; pos = i-1;
// tìm vị trí chèn x
while((pos >= 0)&&(a[pos] > x))
{//kết hợp dời chỗ các phần tử sẽ đứng sau x trong dãy mới
a[pos+1] = a[pos];
pos--;
}
a[pos+1] = x; // chèn x vào dãy
}
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts