Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, April 22, 2015

*tạo lập đối tượng
Khai báo và tạo đối tượng:
<tên lớp>  <tên đối tượng>;
Gọi hàm thành phần của lớp
<tên đối tượng>.<tên hàm thành phần> (<danh sách các tham số nếu có>);
<tên con trỏ đối tượng><tên hàm thành phần> (<danh sách các tham số nếu có>);
class  Time {
  public:
void Set (int  hours , int  minutes , int  seconds);
void Increment ( );
void Write ( )  const;
Time (int  initHrs, int  initMins,  int  initSecs ); //constructor 
Time ( );                      //default constructor
  private:
int             hrs;       
int             mins;
int         secs;
} ;
Xây dựng lớp Điểm (Point) trong hình học 2D
Thuộc tính
Tung độ
Hoành độ
Thao tác (phương thức)
Khởi tạo
Di chuyển
In ra màn hình

/*point.cpp*/
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
class point {
  /*khai báo các thành phần dữ  liệu riêng*/
  private:
    int x,y;
  /*khai báo các hàm thành phần công cộng*/
  public: 
    void init(int ox, int oy);
    void move(int dx, int dy);
    void display();
    };
void point::init(int ox, int oy) {
  cout<<"Ham thanh phan init\n";
     x = ox; y = oy; 
/*x,y là các thành phần của đối tượng gọi hàm thành phần*/
  }
void point::move(int dx, int dy) {
  cout<<"Ham thanh phan move\n";
  x += dx; y += dy;
  }
void point::display() {
  cout<<"Ham thanh phan display\n";
  cout<<"Toa do: "<<x<<" "<<y<<"\n";
  }
void main() {
  point p;
  p.init(2,4); /*gọi hàm thành phần từ đối tượng*/
  p.display();
  p.move(1,2);
  p.display();
  }

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts