Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, April 29, 2015#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<Windows.h>
void layten(char *duongdan,char *ten)
{
int d=0;
for(int i=strlen(duongdan)-1;i>=0;i--)
if(duongdan[i]!='/' && duongdan[i]!='\\') ten[d++]=duongdan[i];
else break;
ten[d]='\0';
for(int i=0;i<strlen(ten)/2;i++)
{
char c=ten[i];
ten[i]=ten[strlen(ten)-1-i];
ten[strlen(ten)-1-i]=c;
}
}
void bang(char *a,char *b)
{
for(int i=0;i<strlen(b);i++) a[i]=b[i];
a[strlen(b)-1]='\0';
}
int insertpass(char *duongdan,char *mk)
{
FILE *t=fopen(duongdan,"rb+");
FILE *f=fopen("logTKT.bin","wb+");
if(t==NULL || f==NULL) return 0;
fwrite(mk,8,1,f);
char s[2];
while(fread(s,1,1,t)) fwrite(s,1,1,f);
rewind(t);rewind(f);
while(fread(s,1,1,f)) fwrite(s,1,1,t);
fcloseall();
remove("logTKT.bin");
return 1;
}
int pass_ok(char *s)
{
int dem=0;
for(int i=0;i<strlen(s);i++)
if(s[i]>='0' && s[i]<='9') dem++;
if(dem!=strlen(s) || dem!=6) return 0;
s[6]=s[7]='#';
s[8]='\0';
return 1;
}
int split(char *duongdan,char *thumuc,int n)
{
char ten[100],duongdan2[100],a[10],*s=new char[2];
unsigned long dungluong,dem;
int i;
layten(duongdan,ten);
strcat(thumuc,"/");
strcat(thumuc,ten);
strcat(thumuc,".partt");
FILE *t=fopen(duongdan,"rb");
if(t==NULL)
{
printf("\nduong dan file khong hop le!");
return 0;
}
fseek(t,0,2);
dungluong=ftell(t)/n;
rewind(t);
for(i=1;i<n;i++)
{
bang(duongdan2,thumuc);
a[0]='\0';
itoa(i,a,10);
strcat(duongdan2,a);
FILE *f=fopen(duongdan2,"wb");
if(f==NULL)
{
printf("\nduong dan thu muc chua file ket qua khong hop le!");
return 0;
}
dem=0;
do{
fread(s,1,1,t);
fwrite(s,1,1,f);
dem+=1;
}while(dem!=dungluong);
fclose(f);
}
bang(duongdan2,thumuc);
a[0]='\0';
itoa(n,a,10);
strcat(duongdan2,a);
FILE *f=fopen(duongdan2,"wb");
if(f==NULL)
{
printf("\nduong dan thu muc chua file ket qua khong hop le!");
return 0;
}
while(fread(s,1,1,t)) fwrite(s,1,1,f);
fclose(f);
delete []s;
fclose(t);
return 1;
}
int join(char *duongdan,char *thumuc)
{
int i;
char ten[100],duongdanketqua[100],a[10],s[2],dd[100];
layten(duongdan,ten);
for(i=strlen(ten)-1;i>=0;i--)
if(ten[i]!='.') ten[i]='\0';
else break;
ten[i]='\0';
duongdanketqua[0]='\0';
strcat(duongdanketqua,thumuc);
if(strlen(duongdanketqua)>0)strcat(duongdanketqua,"/");
strcat(duongdanketqua,ten);
FILE *t=fopen(duongdanketqua,"wb");
if(t==NULL)
{
printf("\nduong dan thu muc chua file ket qua khong hop le!\n");
return 0;
}
for(i=strlen(duongdan)-1;i>=0;i--)
if(duongdan[i]>='0' && duongdan[i]<='9') duongdan[i]='\0';
else break;
i=1;
while(1)
{
a[0]='\0';
itoa(i++,a,10);
bang(dd,duongdan);
strcat(dd,"t");
strcat(dd,a);
FILE *f=fopen(dd,"rb");
if(i==1 && f==NULL)
{
printf("\nduong dan file khong hop le!");
return 0;
}
if(f==NULL) break;
while(fread(s,1,1,f)) fwrite(s,1,1,t);
fclose(f);
}
fclose(t);
return 1;
}
int split2(char *duongdan,char *thumuc,char *dl)
{
unsigned long dungluong=0,dem;
int i;
char a[100],ten[100],duongdan2[100],s[2];
layten(duongdan,ten);
if(strlen(thumuc)>0)strcat(thumuc,"/");
strcat(thumuc,ten);
strcat(thumuc,".partt");
for(i=0;i<strlen(dl);i++)
if(dl[i]>='0' && dl[i]<='9') a[i]=dl[i];
else break;
a[i]='\0';
dungluong+=atol(a);
if(dl[i]=='K') dungluong*=1024;
if(dl[i]=='M') dungluong*=1024*1024;
FILE *t=fopen(duongdan,"rb");
if(t==NULL)
{
printf("\nduong dan file khong hop le!");
return 0;
}
i=1;
while(!feof(t))
{
bang(duongdan2,thumuc);
a[0]='\0';
itoa(i++,a,10);
strcat(duongdan2,a);
FILE *f=fopen(duongdan2,"wb");
if(f==NULL)
{
printf("\nduong dan thu muc chua file ket qua khong hop le!");
return 0;
}
dem=0;
for(dem=1;dem<=dungluong;dem++)
if(fread(s,1,1,t)) fwrite(s,1,1,f);
else break;
fclose(f);
}
return 1;
}
int co_pass(char *duongdan,char *pass)
{
FILE *t=fopen(duongdan,"rb+");
if(t==NULL) return -1;
char s[10];
fread(s,8,1,t);
if(s[6]=='#' && s[7]=='#')
{
int i;
for(i=0;i<6;i++) pass[i]=s[i];
pass[i]='\0';
fclose(t);
return 1;
}
fclose(t);
return 0;
}
void xuly_pass(char *duongdan)
{
FILE *t=fopen(duongdan,"rb");
FILE *f=fopen("logTKT.bin","wb+");
char s[10];
fread(s,8,1,t);
while(fread(s,1,1,t)) fwrite(s,1,1,f);
rewind(f);fclose(t);
t=fopen(duongdan,"wb");
while(fread(s,1,1,f)) fwrite(s,1,1,t);
fcloseall();
remove("logTKT.bin");
}
void main()
{
char duongdan[100],thumuc[100],dungluong[100],pass[100];
int n,k=1,kt,kiemtrapass;
while(k!=0)
{
system("cls");
printf("\n\n________________MENU___________________\n");
printf("| 1. chia file thanh n part.(split1) |\n");
printf("| 2. chia file theo dung luong.(split2)|\n");
printf("| 3. gop file (join) |\n");
printf("| 0. Thoat. |\n");
printf("________________________________________\n");
scanf("%d",&k);if(k==1)
{
kiemtrapass=0;
printf("\nnhap vao DUONG DAN FILE chua file can Split: ");fflush(stdin);gets(duongdan);
printf("\nnhap vao THU MUC chua file ket qua Split: ");fflush(stdin);gets(thumuc);
printf("\nnhap vao SO PART can Split: N=");scanf("%d",&n);
printf("\nDo you Set PassWord?? 1-yes; 0-no; : ");scanf("%d",&kt);
if(kt==1)
{
kiemtrapass=1;
int kc,kl;
do{
kc=0;
printf("\nnhap 6 chu so password: ");fflush(stdin);gets(pass);
kl=pass_ok(pass);
if(kl==0)
{
printf("\nnhap pass sai dinh dang! nhap lai!");
kc=1;
}
}while(kc==1);
printf("\ndang cai dat PassWord vao file! doi nhe! ...");
kc=insertpass(duongdan,pass);
if(kc==0)
{
printf("\nduong dan file khong hop le!");
goto ketthuc1;
}
}
printf("\nDANG XU LY! VUI LONG DOI! ...");
kt=split(duongdan,thumuc,n);
if(kiemtrapass==1)xuly_pass(duongdan);
if(kt==1) printf("\nOK - Da Xong!\n");
ketthuc1:;
system("pause");
}
else if(k==2)
{
kiemtrapass=0;
printf("\nnhap vao DUONG DAN FILE chua file can Split: ");fflush(stdin);gets(duongdan);
printf("\nnhap vao THU MUC chua file ket qua Split: ");fflush(stdin);gets(thumuc);

do{
kt=0;
printf("\nnhap vao DUNG LUONG 1 part can Split: dung luong =");fflush(stdin);gets(dungluong);
int dem=0;
for(int i=0;i<strlen(dungluong);i++)
if((dungluong[i]>='0' && dungluong[i]<='9') || dungluong[i]=='B' || dungluong[i]=='K' || dungluong[i]=='M')
dem++;
if(dem!=strlen(dungluong))
{
printf("\nkhong hop le!");
kt=1;
}
}while(kt);

printf("\nDo you Set PassWord?? 1-yes; 0-no; : ");scanf("%d",&kt);
if(kt==1)
{
kiemtrapass=1;
int kc,kl;
do{
kc=0;
printf("\nnhap 6 chu so password: ");fflush(stdin);gets(pass);
kl=pass_ok(pass);
if(kl==0)
{
printf("\nnhap pass sai dinh dang! nhap lai!");
kc=1;
}
}while(kc==1);
printf("\ndang cai dat PassWord vao file! doi nhe! ...");
kc=insertpass(duongdan,pass);
if(kc==0)
{
printf("\nduong dan file khong hop le!");
goto ketthuc2;
}
}
printf("\nDANG XU LY! VUI LONG DOI! ...");
kt=split2(duongdan,thumuc,dungluong);
if(kiemtrapass==1)xuly_pass(duongdan);
if(kt==1) printf("\nOK - Da Xong!\n");
ketthuc2:;
system("pause");
}else if(k==3)
{
printf("\nnhap vao DUONG DAN FILE part1: ");fflush(stdin);gets(duongdan);
printf("\nnhap vao THU MUC chua file ket qua: ");fflush(stdin);gets(thumuc);
char lay_pass[100];
printf("\ndang xu ly! ...");
int mk=co_pass(duongdan,lay_pass);
if(mk==-1)
{
printf("\nduong dan file khong hop le!");
goto ketthuc3;
}
else if(mk==1)
{
char check_pass[100];
printf("\nnhap PASS de join file: ");fflush(stdin);gets(check_pass);
if(strcmp(lay_pass,check_pass)!=0)
{
printf("\nnhap pass sai!!!");
goto ketthuc3;
}
else xuly_pass(duongdan);
}
printf("\nDANG XU LY! VUI LONG DOI! ...");
kt=join(duongdan,thumuc);
if(kt==1) printf("\nOK - Da Xong!\n");
ketthuc3:;
system("pause");
}
else printf("\n\nTAM BIET!\n");
}
getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts