Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, April 22, 2015

Một lớp bao gồm các thành phần dữ liệu (thuộc tính) và các phương thức (hàm thành phần).
Lớp trong C++ thực chất là một kiểu dữ liệu do người sử dụng định nghĩa.
Trong C++, dùng từ khóa class để chỉ điểm bắt đầu của một lớp sẽ được cài đặt.
Lớp là một mô tả trừu tượng của nhóm các đối tượng cùng bản chất, ngược lại mỗi một đối tượng là một thể hiện cụ thể cho những mô tả trừu tượng đó.
Lớp là cái ta thiết kế và lập trình
Đối tượng là cái ta tạo (từ một lớp) tại thời gian chạy.
class <tên_lớp> 
{
//Thành phần dữ liệu

//Thành phần xử lý
};
class <tên_lớp> {
  private:
   <khai báo thành phần riêng trong từng đối tượng>
  protected:
   <khai báo thành phần riêng trong từng đối tượng, có thể truy cập từ lớp dẫn xuất >
  public:
    <khai báo thành phần công cộng>
};
Thuộc tính: Các thuộc tính được khai báo giống như khai báo biến trong C
Phương thức: Các phương thức được khai báo giống như khai báo hàm trong C. Có hai cách định nghĩa thi hành của một phương thức
Định nghĩa thi hành trong lớp
Định nghĩa thi hành ngoài lớp
cơ chế tạo lập các lớp
Xác định các thuộc tính (dữ liệu)
Những gì mà ta biết về đối tượng – giống như một struct
Xác định các phương thức (hình vi)
Những gì mà đối tượng có thể làm
Xác định các quyền truy xuất
Sẽ trình bày sau
Định nghĩa các hàm thành phần ở bên ngoài khai báo lớp:
<tên kiểu giá trị trả về> <tên lớp>::<tên hàm> (<danh sách tham số>) 
{
<nội dung >
}
Ví dụ:
void point::display() { 
//……..
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts