Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, April 29, 2015
Cấu Trúc Dữ LiệuCấu trúc dữ liệu 1 nút
typedef struct tagDnode
{ Data Info;
struct tagDnode *pPre;
struct tagDnode *pNext;
}DNode;


Cấu trúc List kép
Typedef struct tagDList
{ DNode *pHead;
DNode *pTail;
}DList;
void CreateDList(DList &l)
{
l.DHead=NULL;
l.DTail=NULL;
}Tạo 1 Nút Có Thành Phần Dữ Liệu = X
DNode *CreateDNode(int x)
{ DNode *tam;
tam=new DNode;
if(tam==NULL)
{ printf("khong con du bo nho");
exit(1);
}
else
{ tam->Info=x;
tam->pNext=NULL;
tam->pPre=NULL;
return tam;
}
}


Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Đầu Danh Sách
void AddFirst(DList &l, DNode *tam)
{
if(l.pHead==NULL)//xau rong
{
l.pHead=tam;
l.pTail=l.pHead;
}
else
{
tam->pNext=l.pHead;
l.pHead->pPre=tam;
l.pHead=tam;
}
}


Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Cuối Danh Sách
void AddEnd(DList &l,DNode *tam)
{
if(l.pHead==NULL)
{
l.pHead=tam;
l.pTail=l.pHead;
}
else
{
tam->pPre=l.pTail;
l.pTail->pNext=tam;
tam=l.pTail;
}
}


Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Sau Nút Q
void AddLastQ(DList &l,DNode *tam, DNode *q)
{
DNode *p;
p=q->pNext;
if(q!=NULL)//them vao duoc
{
tam->pNext=p;
tam->pPre=q;
q->pNext=tam;
if(p!=NULL)
p->pPre=tam;
if(q==l.pTail) //them vao sau danh sach lien ket.
l.pTail=tam;
}
else
AddFirst(l,tam);
}


Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Trước Nút Q
void AddBeforeQ(DList &l,DNode *tam,DNode *q)
{ DNode *p;
p=q->pPre;
if(q!=NULL)
{
tam->pNext=q;
q->pPre=tam;
tam->pPre=p;
if(p!=NULL)
p->pNext=tam;
if(q==l.pHead)
l.pHead = tam;
}
else
AddEnd(l,tam);
}


Xoá Phần Tử Đầu Danh Sách
void DeleteFirst(DList &l)
{
DNode *p;
if(l.pHead!=NULL)
{
p=l.pHead;
l.pHead=l.pHead->pNext;
l.pHead->pPre=NULL;
delete p;
if(l.pHead==NULL)
l.pTail=NULL;
}
}


Xoá 1 Phần Tử Cuối Danh Sách
void DeleteEnd(DList &l )
{
DNode *p;
if(l.pHead!=NULL) //tuc xau co hon mot phan tu
{
p=l.pTail;
l.pTail=l.pTail->Pre;
l.pTail->pNext=NULL;
delete p;
if(l.pTail==NULL)
l.pHead=NULL;
}
}


Hủy 1 Nút Sau Nút Q
void DeleteLastQ(DList &l,DNode *q)
{
DNode *p;//luu node dung sau node q
if(q!=NULL)
{
p=q->pNext;
if(p!=NULL)
{
q->pNext=p->pNext;
if(p==l.pTail)//xoa dung nu't cuoi
l.pTail=q;
else //Nut xoa khong phai nut cuoi
p->pNext->pPre=q;
delete p;
}
}
else
DeleteFirst(l);
}


Huỷ 1 Nút Đứng Trước Nút Q
void DeleteBeforeQ(DList &l,DNode *q)
{
DNode *p;
if(q!=NULL) //tuc ton tai node q
{
p=q->pPre;
if(p!=NULL)
{
q->pPre=p->pPre;
if(p==l.pHead)//p la Node dau cua danh sach
l.pHead=q;
else //p khong phai la node dau
p->pPre->pNext=q;
delete p;
}
}
else
DeleteEnd(l);
}


Xoá 1 Phần Tử Có Khoá = X
int DeleteX(DList &l,int x)
{
DNode *p;
DNode *q;
q=NULL;
p=l.pHead;
while(p!=NULL)
{
if(p->Info==x)
break;
q=p;//q la Node co truong Info = x
p=p->pNext;
}
if(q==NULL) return 0;//khong tim thay Node nao co truong Info =x
if(q!=NULL)
DeleteLastQ(l,q);
else
DeleteFirst(l);
return 1;
}


Sắp Xếp
void DoiChoTrucTiep(DList &l)
{ DNode *p,*q;
p=l.pHead;
while(p!=l.pTail)
{
q=p->pNext;
while(q!=NULL)
{
if(p->Info>q->Info)
HV(p,q);
q=q->pNext;
}
p=p->pNext;
}}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts