Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, April 24, 2015


khai báo thư viện string STL
#include<string>
using namespace std;
string s;
+,+= : phép nối chuỗi.
s="tran khanh toan" : phép gán chuỗi
==,!=,>=,>,<,<= : các phép so sánh chuỗi
[] : phép lấy chỉ số để duyệt các ký tự của chuỗi
s.length() : lấy chiều dài của chuỗi
cout<< và cin>> trong iostream để xuất chuỗi ra màn hình, riêng cin thì chỉ lấy chuỗi đến khi gặp khoản trắng thì dừng
s.front() : trả về tham chiếu đến phần tử đầu tiên của chuỗi. ví dụ cout<<s.front(); //t
s.back() : trả về tham chiếu đến phàn tử cuối cùng của chuỗi. ví dụ cout<<s.back(); //n
s.size() : dung lượng cảu chuỗi s;
s.max_size() : trả về dung lượng tối đa của chuỗi.
s.empty() : trả về 1 (true) nếu chuỗi rỗng, trả về 0(false) nếu chuỗi không rỗng.
getline(cin,s); : nhập vào chuỗi string
s.substr(vị trí bắt đầu, số ký tự); trả về tham chiếu đến chuỗi sub string chép được.
s.insert(int vị trí, mảng ký tự kiểu char hoặc chuỗi string); chèn mảng ký tự kiểu char hoặc chuỗi string vào chuỗi string s;
s.insert(int vị trí, int n,char ký tự); chèn n lần ký tự vào chuỗi string s bắt đầu từ vị trí xác định trong cú pháp.
s.erase(int i vị trí bắt đầu, int n số ký tự cần xóa); xóa n ký tự từ vị trí i.
s.compare(chuỗi string hoặc mảng ký tự char); trả về 1 nếu s lớn hơn và trả về -1 nếu s nhỏ hơn, trả về 0 nếu bằng nhau.
s.compare(int i vị trí bắt đầu, int vị trí kết thuc của substr(s), so sánh với chuỗi string hoặc mảng ký tự); trả về như trên
s.compare(int i vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc của substr(s), string s2,vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc của substr(s2)); trả về như trên
s.find(char hoặc string hoặc char *, int pos=0); tìm ký tự, string hoặc mảng ký tự trong chuỗi s, bắt đầu từ vị trí pos, pos được khai báo mặc nhiên, nếu không thêm vị trí pos vào thì pos mặc định =0
s.rfind(char hoặc string hoặc char *); tìm ngược sự xuất hiện của string hoặc char trong string s; trả về vị trí đầu tiên xuất hiện của chuỗi được tìm thấy, không tìm thấy trả về -1
s.replace(int pos, int n,char * hoặc string); thay thế chuỗi substr(s) vị trí pos n ký tự thành chuỗi string đưa vào.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts