Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, April 25, 2015

khai báo thư viện
#include<vector>
using namespace std;
vector <int> a; khai báo 1 vector kiểu int.không cần khai báo số phần tử của vector, nó sẽ tự nâng bộ nhớ lên. hoặc nếu muôn có thể khai bao như sau
vetor <int> a(10); khai báo 1 vector có 10 phần tử.mặc dù khai báo 10 phần tử như vậy nhưng nó hoàn toàn có thể tự nâng lên khi ta sử dụng hơn.
*các kiểu khai bai báo mặc định giá trị ban đầu cho vector:
vector <int> a(10,2); khai báo vector có 10 phần tử và các phần tủ có giá trị ban đầu là 2;
vector <int> a(vector b); tạo vector a là bản sao của vactor b
vector <int> a(vector b.begin(),b.begin()+5); sao chép vào vector a 5 phần tử dầu tiên của vector b;
[] : phép lấy chỉ số hoàn toàn giống với mảng
a.size(); trả về kích thước của vector, gồm bao nhiêu phần tử.
a.resize(); định lại kích thước của vector.
a.front(); trả về thâm chiếu đến phần tử đầu tiên.
a.back(); trả về tham chiếu đến phần tử cuối cùng.
a.push_back(int x); tọa thêm 1 phần tử có giá trị int x và nối nó vào cuối vector a tức lầ vector a có thêm 1 phần tử có giá trị x được thêm vào cuối cùng.
a.pop_back(); xóa phần tử cuối cùng
a.clear(); xóa toàn bộ các phần tử vector;
a.erase(a.begin()+4); xóa phần tử có chỉ số là 4 hay vị trí thứ 5 như ta tính thong thường
a.erase(a.begin()+2,a.begin()+5); xóa các phần tử có chỉ số là 2 đến phần tử có chỉ số là 5
a.insert(a.begin()+3,200); chèn 200 vào vị trí có chỉ số là 3.
a.insert(a.begin()+3,2,400); chèn 2 lần số 400 vào vector từ vị trí có chỉ số là 3.
int b[]={1,3,5,7,9};
a.insert(a.begin()+3,b,b+4); chèn 4 phần tử sủ mảng b vào a từ vị trí có chỉ số là 3.
a.insert(a.begin()+4,c.begin(),c.end()); chèn luôn mảng c vào mảng a tính từ vị tri có chỉ số là 4;
a.empty(); trả về true nếu mảng rỗng và false nếu mảng không rỗng
a.swap(b); hoán đổi 2 container với nhau, giống như hoán đổi 2  số thông thường.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts