Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 11, 2015

//tìm phân số lớn nhất
#include<iostream>
using namespace std;
struct phanso
{
int tu,mau;
};
void nhap(phanso &x);
void xuat(phanso x);
phanso max(phanso x,phanso y);
void main()
{
phanso x,y,z;
cout<<"\nNHAP 2 PHAN SO:\nnhap phan so 1:";
nhap(x);
cout<<"\nnhap phan so 2:";
nhap(y);
cout<<"\nphan so lon nhat la: ";
z=max(x,y);
xuat(z);
system("pause");
}
phanso max(phanso x,phanso y)
{
int a,b;
a=x.tu*y.mau;
b=y.tu*x.mau;
if(a>b) return x;
return y;
}
void xuat(phanso x)
{
cout<<x.tu<<"/"<<x.mau;
}
void nhap(phanso &x)
{
char s[100],c[100];
int i,j,kt,d,dem;
do{
kt=0;
cout<<"\nnhap phan so dang a/b: ";
gets(s);
dem=0;d=0;
for(i=0;i<strlen(s);i++)
{
if(s[i]=='/' || (s[i]>='0' && s[i]<='9')) dem++;
if(s[i]=='/') d++;
}
if(dem!=strlen(s) || d!=1)
{
kt=1;
cout<<"\nloi dinh dang!";
continue;
}
i=0;
while(s[i]!='/') c[i]=s[i++];
c[i]='\0';
x.tu=atoi(c);
d=0;
for(j=i+1;j<strlen(s);j++) c[d++]=s[j];
c[d]='\0';
x.mau=atoi(c);
if(x.mau==0)
{
kt=1;
cout<<"\nloi toan hoc!";
}
}while(kt);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts