Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 4, 2015

rút gọn phân số trong lập trình c/c++

//rút gọn phân số
#include<iostream>
using namespace std;
struct phanso
{
int tu,mau;
};
void nhap(phanso &x)
{
char s[100],c[100];
int i,j,kt,d,dem;
do{
kt=0;
cout<<"\nnhap phan so dang a/b: ";
gets(s);
dem=0;d=0;
for(i=0;i<strlen(s);i++)
{
if(s[i]=='/' || (s[i]>='0' && s[i]<='9')) dem++;
if(s[i]=='/') d++;
}
if(dem!=strlen(s) || d!=1)
{
kt=1;
cout<<"\nloi dinh dang!";
continue;
}
i=0;
while(s[i]!='/') c[i]=s[i++];
c[i]='\0';
x.tu=atoi(c);
d=0;
for(j=i+1;j<strlen(s);j++) c[d++]=s[j];
c[d]='\0';
x.mau=atoi(c);
if(x.mau==0)
{
kt=1;
cout<<"\nloi toan hoc!";
}
}while(kt);
}
void xuat(phanso x)
{
cout<<x.tu<<"/"<<x.mau;
}
void rutgon(phanso &x)
{
int a=abs(x.tu),b=abs(x.mau);
if(a==0) return;
while(a!=b)
if(a>b) a-=b;
else b-=a;
x.tu/=a;
x.mau/=a;
}
void main()
{
phanso a;
nhap(a);
xuat(a);
rutgon(a);
cout<<"=";
xuat(a);
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts