Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, March 28, 2015

Đọc file và ghi file trong lập trình C/++Đọc file: Là cách thức bạn dùng ngôn ngữ lập trình duyệt và lấy được nội dung của file đó ra, còn phần còn lại xử lý nội dung đó như thế nào là tùy bạn. hi

Ghi file: Là công việc bạn ghi một nội dung nào đó lưu vào file.

Bài ví dụ cho phần này mình sẽ ghi file trước sau đó đọc file vừa ghi. Chúng ta sẽ lưu thông tin mảng một chiều vào trong file. Bạn hình dung trước khi ghi phải có nội dung nên ta nhập mảng trước.


void nhap(int a[], int n)
{
for(int i=1; i<=n; i++)
{
printf("Nhap pt a[%d]: ",i);
scanf("%d", &a[i]);
}
}

Ghi file trong C

Sau khi nhập thì mảng a[] đã có giá trị lúc này chúng ta sẻ ghi vào trong file, giả sử là file bcdonline.txt.


void ghifile(int a[],int n)
{
FILE *f;
f=fopen("bcdonline.text","wt");
fprintf(f,"%d",n);
for(int i=1;i<=n;i++)
fprintf(f,"%3d",a[i]);
fclose(f);
}Trước tiên để làm việc với file bạn cần khai báo biến con trỏ FILE bạn nhớ là phải viết hoa hoàn toàn từ này.
Sau đó bạn mở bằng lệnh bằng fopen(), trong đó tham số “wt” cho phép bạn ghi file.
fprintf(): sẽ giúp bạn ghi vào file như bạn khai báo, bạn hình dung thay vì hiện trên màn hình bằng printf() thì ở đây ta hiện lên file bằng cách fprintf().
Đọc file trong C
Sau khi đã có file rồi thì chúng ta tiến hành đọc file lên và xử lý. Công việc bạn code như sau:

void docfile(int a[],int &n)
{
    FILE *f;
    f=fopen("bcdonline.text","rt");
    fscanf(f,"%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        fscanf(f,"%d",&a[i]);
    fclose(f);
}

  • Cũng như nói ở trên có các phần xử lý đặt trưng khi tương tác với FILE.
  • Tham số “rt” giúp bạn đọc dữ liệu từ file
  • Đọc file với lệnh fscanf();
  • Sau đó đóng file fclose();
Để kiểm tra bạn đã đọc được file hay chưa chúng ta tiến hành xử lý dữ liệu đã đọc được bằng cách xuất nó ra màn hình.
void xuat(int a[],int n)
{
    printf("\nKet Qua Doc File:\n\n");
    for(int i=1;i<=n;i++)
        printf("%3d",a[i]);
 
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts