Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 11, 2015

#include<iostream>
using namespace std;
struct day
{
int d,m,y;
};
void nhap(day &x);
void nextday(day x);
void main()
{
day x;
cout<<"\nNHAP NGAY, THANG, NAM:\n";
nhap(x);
cout<<"\nngay tiep theo la: ";
nextday(x);
system("pause");
}
void nextday(day x)
{
int k=0;
x.d++;
switch(x.m)
{
case 1:case 3: case 5: case 7: case 8: case 10:
if(x.d>31)
{
x.d=1;x.m++;
}
break;
case 4: case 6: case 9: case 11:
if(x.d>30)
{
x.d=1;x.m++;
}
break;
case 12:
if(x.d>31)
{
x.d=1;x.m=1;x.y++;
}
break;
case 2:
if(x.y%400==0 || (x.y%4==0 && x.y%100!=0)) k=1;
if(k==1 && x.d>29)
{
x.d=1;x.m++;
}
if(k==0 && x.d>28)
{
x.d=1;x.m++;
}
}
cout<<x.d<<"/"<<x.m<<"/"<<x.y;
}
void nhap(day &x)
{
int kt,k=0;
do{
kt=0;
cout<<"\nngay:";cin>>x.d;
cout<<"\nthang: ";cin>>x.m;
cout<<"\nnam: ";cin>>x.y;
switch(x.m)
{
case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
if(x.d<=0 || x.d>31) kt=1;
break;
case 4: case 6: case 9: case 11:
if(x.d<=0 || x.d>30) kt=1;
break;
case 2:
if(x.y%400==0 || (x.y%4==0 && x.y%100!=0)) k=1;
if(k==1 && (x.d<=0 || x.d>29)) kt=1;
if(k==0 && (x.d<=0 || x.d>28)) kt=1;
break;
default: kt=1; break;
}
if(kt==1) cout<<"\nkhong hop le!";
}while(kt);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts