Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, February 2, 2015

[OOP C++] tính tổng các phân số - lập trình hướng đối tượng

phanso.h

#pragma once
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
using namespace std;
class phanso
{
private:
int tu,mau;
public:
phanso(void);
~phanso(void);
void settu(int);
void setmau(int);
int gettu();
int getmau();
int rutgon();
void nhapps();
void xuatps();
};


phanso.cpp

#include "phanso.h"


phanso::phanso(void)
{
}


phanso::~phanso(void)
{
}
void phanso::nhapps()
{
char s[100];
int i,j,k,kt,dem;
do{
kt=0;dem=0;k=0;
cout<<"\nnhap phan so dang a/b: ";
fflush(stdin);
gets(s);
for(i=0;i<strlen(s);i++)
if((s[i]>='0' && s[i]<='9') || s[i]=='/')
{
dem++;
if(s[i]=='/') k++;
}
if(dem!=strlen(s) || k!=1)
{
cout<<"\nloi dinh dang! nhap lai!!";
kt=1;
}
}while(kt);
char a[100];
i=0;k=0;
while(s[i]!='/')
a[k++]=s[i++];
a[k]='\0';
tu=atoi(a);
i++;k=0;
while(i<strlen(s)) a[k++]=s[i++];
a[k]='\0';
mau=atoi(a);
}
void phanso::xuatps()
{
cout<<tu<<"/"<<mau;
}
void phanso::settu(int x)
{
tu=x;
}
void phanso::setmau(int x)
{
mau=x;
}
int phanso::gettu()
{
return tu;
}
int phanso::getmau()
{
return mau;
}
int phanso::rutgon()
{
int a=abs(tu),b=abs(mau);
while(a!=b)
if(a>b) a-=b;
else b-=a;
if(a==1) return 0;
tu/=a;
mau/=a;
return 1;
}

mangps.h

#pragma once
#include"phanso.h"
class mangps
{
private:
phanso a[100];
int n;
public:
mangps(void);
~mangps(void);
void nhapmangps();
void xuatmangps();
void tong();
};mangps.cpp


#include "mangps.h"


mangps::mangps(void)
{
}


mangps::~mangps(void)
{
}
void mangps::nhapmangps()
{
int kt,i=0,dem=0,k;
cout<<"\n *nhap phan so thu "<<i+1<<":";
a[i].nhapps();
i++;
nhap:;
cout<<"\n *nhap phan so thu "<<i+1<<":";
a[i].nhapps();
loop:;
cout<<"\n-----menu-----------";
cout<<"\n| 1. nhap tiep.    |";
cout<<"\n| 0. xong.         |";
cout<<"\n--------------------";
cout<<"\nlua chon cua ban: ";
cin>>k;
if(k!=0 && k!=1)
{
cout<<"\nkhong hop le!!!";
goto loop;
}
if(k==1)
{
i++;
goto nhap;
}
n=i+1;
}
void mangps::xuatmangps()
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
if(i>=1) cout<<" + ";
a[i].xuatps();
}
}
void mangps::tong()
{
int i;
phanso x;
x.settu(a[0].gettu());
x.setmau(a[0].getmau());
for(i=1;i<n;i++)
{
x.settu(x.gettu()*a[i].getmau()+ x.getmau()*a[i].gettu());
x.setmau(x.getmau()*a[i].getmau());
}
xuatmangps();cout<<" = ";x.xuatps();
if(i=x.rutgon()) 
{
cout<<" = ";x.xuatps();
}
}

source.cpp

#include"mangps.h"
void main()
{
mangps x;
x.nhapmangps();
cout<<"\ntong cac phan so: \n";
x.tong();
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts