Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, February 3, 2015

[C++] Tìm ma trận nghịch đảo của 1 ma trận vuông cấp n tùy ý

#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
void nhap(float a[][100],int &n);
void xuat(float a[][100],int n);
float det(float a[][100],int n);
float con(float a[][100],int n,int h,int c);
void nghichdao(float a[][100],int n);
void main()
{
float a[100][100];
int n;
nhap(a,n);
xuat(a,n);
cout<<"\n-------------------------------\nma tran nghich dao:\n";
nghichdao(a,n);
system("pause");
}
void nhap(float a[][100],int &n)
{
cout<<"\nnhap N= ";
cin>>n;
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"\nnhap hang "<<i+1<<":\n";
for(int j=0;j<n;j++)
cin>>a[i][j];
}
}
void xuat(float a[][100],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"\n\n";
for(int j=0;j<n;j++)
cout<<setw(6)<<a[i][j];
}
}
float det(float a[][100],int n)
{
int i,j,k,dem=0,kt;
float b[100],h,kq=1;
for(i=0;i<n-1;i++)
{
if(a[i][i]==0)
{
kt=0;
for(j=i+1;j<n;j++)
{
if(a[i][j]!=0)
{
for(k=0;k<n;k++)
{
float t=a[k][i];
a[k][i]=a[k][j];
a[k][j]=t;
}
dem++;kt++;
break;
}
}
if(kt==0) return 0;
}
b[i]=a[i][i];
for(j=0;j<n;j++) a[i][j]/=b[i];
for(j=i+1;j<n;j++)
{
h=a[j][i];
for(k=0;k<n;k++) a[j][k]=a[j][k]-h*a[i][k];
}
}
b[n-1]=a[n-1][n-1];
for(i=0;i<n;i++) kq*=b[i];
if(dem%2==0) return kq;
return -kq;
}
float con(float a[][100],int n,int h,int c)
{
float b[100][100];
int i,j,x=-1,y;
for(i=0;i<n;i++)
{
if(i==h) continue;
x++;y=-1;
for(j=0;j<n;j++)
{
if(j==c)continue;
y++;
b[x][y]=a[i][j];
}
}
if((h+c)%2==0) return det(b,n-1);
return -det(b,n-1);
}
void nghichdao(float a[][100],int n)
{
float b[100][100];
for(int i=0;i<n;i++)
{
for(int j=0;j<n;j++)
{
b[i][j]=con(a,n,i,j);
}
}
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
{
float t=b[i][j];
b[i][j]=b[j][i];
b[j][i]=t;
}
float k=det(a,n);
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<n;j++)
b[i][j]/=k;
if(k==0) cout<<"\nkhong co ma tran nghich dao!";
else xuat(b,n);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts