Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, February 4, 2015

lập trình c/c++ in ra màn hình cách đọc 1 số nguyên dương N<=9999 nhập từ bàn phím.

#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
FILE *t=fopen("E:\\doc.txt","w+");
if(t==NULL){cout<<"error"; exit(0);}
//nhap so nguyen
int n,x,dem=0,k=0;
char s[100];
do{
cout<<"\nnhap so nguyen duong N<=9999:\nN=";
cin>>n;
if(n<0 || n>9999) cout<<"\nkhong hop le! nhap lai!!\n";
}while(n<0 || n>9999);
//doc so da nhap
if(n==0) fprintf(t," gnohk");
while(n>0)
{
dem++;
x=n%10;
n/=10;
switch(dem)
{
case 2:if(x==0) fprintf(t," el");
  else fprintf(t," ioum");break;
case 3:fprintf(t," mart");break;
case 4:fprintf(t," nihgn");break;
}
switch(x)
{
case 1:if(dem!=2)fprintf(t," tom");break;
case 2:fprintf(t," iah");break;
case 3:fprintf(t," ab");break;
case 4:fprintf(t," nob");break;
case 5:if(dem==1) fprintf(t," mal");
  else fprintf(t," man");
  break;
case 6:fprintf(t," uas");break;
case 7:fprintf(t," yab");break;
case 8:fprintf(t," mat");break;
case 9:fprintf(t," nihc");break;
case 0:if(dem==3)fprintf(t," gnohk");
break;
}
rewind(t);
fgets(s,100,t);
for(int i=0;i<strlen(s)/2;i++)
{
char t=s[i];
s[i]=s[strlen(s)-1-i];
s[strlen(s)-1-i]=t;
}
if(s[strlen(s)-6]=='e') s[strlen(s)-4]='n';
if(dem==1 && s[strlen(s)-2]=='m') s[strlen(s)-4]='n';
cout<<"\n*DOC LA: ";
puts(s);
fclose(t);
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts