Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, January 24, 2015

/*thuật toán sắp xếp shaker sort
Trong mỗi lần sắp xếp, duyệt mảng theo 2 lượt từ 2 phía khác nhau:
Lượt đi: đẩy phần tử nhỏ về đầu mảng.
Lượt về: đẩy phần tử lớn về cuối mảng.
Ghi nhận lại những đoạn đã sắp xếp nhằm tiết kiệm các phép so sánh thừa.
Bước 1: l=0; r=n-1; //Đoạn l->r là đoạn cần được sắp xếp
k=n; //ghi nhận vị trí k xảy ra hoán vị sau cùng
// để làm cơ sơ thu hẹp đoạn l->r
Bước 2:
Bước 2a:
j=r; //đẩy phần tử nhỏ về đầu mảng
Trong khi j>l
nếu a[j]<a[j-1] thì {Doicho(a[j],a[j-1]): k=j;}
j--;
l=k; //loại phần tử đã có thứ tự ở đầu dãy
Bước 2b: j=l
Trong khi j<r
nếu a[j]>a[j+1] thì {Doicho(a[j],a[j+1]); k=j;}
j++;
r=k; //loại phần tử đã có thứ tự ở cuối dãy
Bước 3: Nếu l<r lặp lại bước 2
Ngược lại: dừng

*/
#include<iostream>
using namespace std;
inline void doi(int &a, int &b)
{
int t = a; a = b; b = t;
}
void xep(int a[], int n)
{
int left = 0, right = n - 1, k,i,j;
while (left < right)
{
for (i = left; i < right; i++) if (a[i]>a[i + 1]) { doi(a[i], a[i + 1]); k = i; };
right = k;
for (j = right; j>left; j--) if (a[j] < a[j - 1]){ doi(a[j], a[j - 1]); k = j; }
left = k;
}
}
void main()
{
int a[10] = { 2, 8, 9, 5, 6, 3, 4, 7, 1, 10 };
xep(a, 10);
for (int i = 0; i < 10; i++) cout << " " << a[i];
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts