Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, January 9, 2015


//Bài 3.thao tác trên tập tin: tu sửa và  thêm mẫu tin 
///* Chuong trinh file truy nhap tuan tu -  : tao,xem,sua,them vao cuoi file,cho phep chon ten file  */
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
struct danhsach
{
char ten[100];
int tuoi;
};
void nhap(FILE *t)
{
danhsach ds;
char s[3];
do
{
printf("ten: ");gets(ds.ten);
if(strlen(ds.ten)!=0)
{
printf("tuoi: ");gets(s);ds.tuoi=atoi(s);
fwrite(&ds,sizeof(ds),1,t);
}
}while(strlen(ds.ten)!=0);
}
void sua(FILE *t)
{
danhsach ds;
char s[3];
fseek(t,0,2);
int n=ftell(t)/sizeof(ds);
rewind(t);
for(int i=0;i<n;i++)
{
fseek(t,i*sizeof(ds),0);
fread(&ds,sizeof(ds),1,t);
printf("\nhien tai:\nten:%s\ntuoi:%d\n--sua=<enter>--ok=<0>\n",ds.ten,ds.tuoi);
char c=getch();
if(c!='0')
{
printf("ten:");gets(ds.ten);
printf("tuoi: ");gets(s);ds.tuoi=atoi(s);
fseek(t,i*sizeof(ds),0);
fwrite(&ds,sizeof(ds),1,t);
}
}
}
void xuat(FILE *t)
{
danhsach ds;
while(fread(&ds,sizeof(ds),1,t)!=0)
{
printf("\nten:%s\ntuoi:%d\n",ds.ten,ds.tuoi);
}
}
void main()
{
FILE *t;
t=fopen("E:\\bai3.txt","w+b");
nhap(t);
rewind(t);
sua(t);
rewind(t);
xuat(t);
fclose(t);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts