Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, January 16, 2015


//sắp xếp ma trận A mxn giảm dần từ trái qua phải đồng thời giảm dần từ trên xuống dưới.
//ma trận được cấp phát bộ nhớ động và tạo ngẫu nhiên bằng hàm rand();
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void xuat(int **a,int h,int c)
{
printf("\n\n");
for(int i=0;i<h;i++)
{
printf("\n\n");
for(int j=0;j<c;j++) printf("%-4d",a[i][j]);
}
printf("\n\n");
}
void sapxep(int *a,int h,int c)
{
for(int i=0;i<h*c-1;i++)
for(int j=i+1;j<h*c;j++)
if(a[i]<a[j]){int t=a[i];a[i]=a[j];a[j]=t;}
}
void matran(int **a,int h,int c)
{
int i,j,d=0,*b=(int*)malloc(h*c*sizeof(int));
for(i=0;i<h;i++)
for(j=0;j<c;j++) b[d++]=a[i][j];
sapxep(b,h,c);
d=0;
for(i=0;i<h;i++)
for(j=0;j<c;j++) a[i][j]=b[d++];
}
void main()
{
int h,c,i,j;
printf("nhap so hang, so cot:\n");
scanf("%d%d",&h,&c);
int **a=(int**)malloc(h*sizeof(int*));
for(i=0;i<h;i++) a[i]=(int*)malloc(c*sizeof(int));
for(i=0;i<h;i++)
for(j=0;j<c;j++) a[i][j]=rand()%100;
printf("ma tran da tao:\n");
xuat(a,h,c);
matran(a,h,c);
printf("ma tran sau khi sap xep:\n");
xuat(a,h,c);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts