Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, January 31, 2015

[oop c++] tính chu vi, diện tích, tọa đô trọng tâm, trực tâm của tam giác nhập vào tọa độ 3 đỉnh

#include<iostream>
using namespace std;
class diem
{
private:
float x,y;
public:
diem(void);
~diem(void);
float getx();
float gety();
void nhapdiem();
void xuatdiem();
float tinhkhoangcach(diem);
};
diem::diem(void)
{
}
diem::~diem(void)
{
}
float diem::getx()
{
return x;
}
float diem::gety()
{
return y;
}
void diem::nhapdiem()
{
cout<<"hoanh do: ";cin>>x;
cout<<"tung do: ";cin>>y;
}
void diem::xuatdiem()
{
cout<<"("<<x<<" , "<<y<<")";
}
float diem::tinhkhoangcach(diem b)
{
return sqrt(pow((x-b.x),2)+pow((y-b.y),2));
}
class tamgiac
{
private:
diem a,b,c;
public:
tamgiac(void);
~tamgiac(void);
void nhaptamgiac();
void xuattamgiac();
float tinhchuvi();
float tinhdientich();
void diemtrongtam();
void diemtructam();
};
tamgiac::tamgiac(void)
{
}
tamgiac::~tamgiac(void)
{
}
void tamgiac::nhaptamgiac()
{
int kt;
do
{
kt=0;
float ab,ac,bc;
cout<<"\tnhap diem A:\n";
a.nhapdiem();
cout<<"\tnhap diem B:\n";
b.nhapdiem();
cout<<"\tnhap diem c:\n";
c.nhapdiem();
ab=a.tinhkhoangcach(b);
ac=a.tinhkhoangcach(c);
bc=b.tinhkhoangcach(c);
if(ab+ac<=bc || ab+bc<=ac || ac+bc<=ab)
{
cout<<"\n3 diem khong tao thanh am giac! nhap lai!\n\n";
kt=1;
}
}while(kt);
}
void tamgiac::xuattamgiac()
{
cout<<"\nA:";a.xuatdiem();
cout<<"\nB:";b.xuatdiem();
cout<<"\nC:";c.xuatdiem();
}
float tamgiac::tinhchuvi()
{
float ab,ac,bc;
ab=a.tinhkhoangcach(b);
ac=a.tinhkhoangcach(c);
bc=b.tinhkhoangcach(c);
return ab+ac+bc;
}
float tamgiac::tinhdientich()
{
float p=tinhchuvi()/2,ab,bc,ac;
ab=a.tinhkhoangcach(b);
ac=a.tinhkhoangcach(c);
bc=b.tinhkhoangcach(c);
return sqrt(p*(p-ab)*(p-ac)*(p-bc));
}
void tamgiac::diemtrongtam()
{
float x,y;
x=(a.getx()+b.getx()+c.getx())/3;
y=(a.gety()+b.gety()+c.gety())/3;
cout<<"("<<x<<" , "<<y<<")";
}
void tamgiac::diemtructam()
{
float dx,dy,d;
d=4*(b.getx()-b.getx())*(c.gety()-a.gety())-4*(c.getx()-a.getx())*(b.gety()-a.gety());
dx=(pow(b.getx(),2)+pow(b.gety(),2)-pow(a.getx(),2)-pow(a.gety(),2))*2*(c.gety()-a.gety())
-(pow(c.getx(),2)+pow(c.gety(),2)-pow(a.getx(),2)-pow(a.gety(),2))*2*(b.gety()-a.gety());
dy=(pow(c.getx(),2)+pow(c.gety(),2)-pow(a.getx(),2)-pow(a.gety(),2))*2*(b.getx()-a.getx())
-(pow(b.getx(),2)+pow(b.gety(),2)-pow(a.getx(),2)-pow(a.gety(),2))*2*(c.getx()-a.getx());
cout<<"("<<dx/d<<" , "<<dy/d<<")";
}
void main()
{
tamgiac t;
t.nhaptamgiac();
t.xuattamgiac();
cout<<"\nchu vi = "<<t.tinhchuvi();
cout<<"\ndien tich = "<<t.tinhdientich();
cout<<"\ndiem trong tam = ";t.diemtrongtam();
cout<<"\ndiem truc tam = ";t.diemtructam();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts