Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, January 31, 2015

[oop c++] bài tập về doanh thu bán hàng, thuế, số lượng, giá tiền
viết chương trình theo phong cách hướng đối tượng c++ thiết kế chuong trình nhập vào số lượng hồ sơ bán ra với giá à có thuế hay khong thì tùy nhập vào. xuất ra thông tin đã nhập và tính tổng doanh thu bán hàng. với thuế có 2 loại là 7% hoặc 8%. đồng thời thiết kế chương trình theo phương pháp enu lựa chọn.
bài này mình chia ra làm nhiều fle nhỏ để dễ quản lý và viết code hơn.


HOSO.H
#pragma once
#include<iostream>
using namespace std;
class hoso
{
private:
int soluong;
float giatien;
int thue;
int loaithue;
public:
hoso(void);
~hoso(void);
void nhaphoso();
void xuathoso();
float sotien();
};


HOSO.CPP
#include "hoso.h"


hoso::hoso(void)
{
}


hoso::~hoso(void)
{
}

void hoso::nhaphoso()
{
int kt;
do{
kt=0;
cout<<"\nso luong : ";cin>>soluong;
if(soluong<0)
{
cout<<"\nnhap so luong khong hop le! nhap lai!\n";
kt=1;
}
}while(kt);
do{
kt=0;
cout<<"\ngia tien : ";cin>>giatien;
if(giatien<0)
{
cout<<"\nnhap gia tien khong hop le! nhap lai!\n";
kt=1;
}
}while(kt);
do{
kt=0;
cout<<"\nco thue hay khong? (1:co, 0:khong) :";
cin>>thue;
if(thue !=1 && thue!=0)
{
cout<<"\nlua chon khong dung! chon lai!\n";
kt=1;
}
}while(kt);
if(thue==1)
{
do{
kt=0;
cout<<"\nnhap loai thue (1:7%, 0:8%) :";
cin>>loaithue;
if(loaithue !=0 && loaithue!=1)
{
cout<<"\nlua cho khong hop le! nhap lai!\n";
kt=1;
}
}while(kt);
}
}
float hoso::sotien()
{
float tien=soluong*giatien;
if(thue==1)
if(loaithue==1) tien+=tien*7/100;
else tien+=tien*8/100;
return tien;
}
void hoso::xuathoso()
{
cout<<"\nso luong: "<<soluong<<"\ngia tien: "<<giatien;
if(thue==1)
if(loaithue==1) cout<<"\nco thue 7%";
else cout<<"\nco thue 8%";
else cout<<"\nkhong co thue";
cout<<"\ntong tien = "<<sotien();
}


DANHSACH.H
#pragma once
#include"hoso.h"
#include<vector>;
class danhsach
{
private:
vector<hoso> l;
public:
danhsach(void);
~danhsach(void);
void nhapdanhsach();
void xuatdanhsach();
float doanhthu();
};


DANHSACH.CPP
#include "danhsach.h"


danhsach::danhsach(void)
{
}


danhsach::~danhsach(void)
{
}
void danhsach::nhapdanhsach()
{
int kt,m,k;
do{
do{
kt=0;
cout<<"\n--------------menu---------------------";
cout<<"\n1.nhap ho so.";
cout<<"\n0.ket thuc.";
cout<<"\n---------------------------------------\n nhap lua chon cua ban: ";
cin>>m;
if(m!=1 && m!=0)
{
cout<<"\nlua chon cua ban khong hop le! chon lai!\n";
kt=1;
}
}while(kt);
if(m==1)
{
hoso x;
x.nhaphoso();
l.push_back(x);
}
}while(m);
}
float danhsach::doanhthu()
{
float tong=0;
for(int i=0;i<l.size();i++) tong+=l[i].sotien();
return tong;
}
void danhsach::xuatdanhsach()
{
for(int i=0;i<l.size();i++)
{
cout<<"\n\n\tho so thu "<<i+1;
l[i].xuathoso();
}
cout<<"\n\n\tTONG DOANH THU: "<<doanhthu();
}


SOURCE.CPP
#include"danhsach.h"
void main()
{
danhsach t;
t.nhapdanhsach();//nhập vào sô lượng hồ sơ , giá tiền , có thuế hay không, có thì 7% hoặc 8%
t.xuatdanhsach();//xuat ra nhưng thứ đã nhập và tính tiền tường loại hồ sơ bán ra và tổng doanh thu
system("pause");//dừng chương trình để xem kết quả
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts