Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, January 8, 2015


//Bài 2. 
// Viết chương trình thực hiện các yêu cầu:
//• Mở tập tin mới và nhập vào một số mẫu tin. 
// Mỗi mẫu tin bao gồm các trường: họ tên, tuổi
// Quá trình nhập dữ liệu kết thúc khi họ tên nhập vào là rỗng. 
// • Thêm dữ liệu vào tập tin. 
// • Mở tập tin để đọc và hiển thị ra màn hình nội dung tập tin. 
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
struct danhsach
{
char ten[100];
int tuoi;
};
void nhap(FILE *t)
{
danhsach ds;
char s[3];
do
{
printf("ten: ");
gets(ds.ten);
if(strlen(ds.ten)!=0)
{
printf("tuoi: ");
gets(s);
ds.tuoi=atoi(s);
fwrite(&ds,sizeof(ds),1,t);
}
}while(strlen(ds.ten)!=0);
}
void xuat(FILE *t)
{
danhsach ds;
while(fread(&ds,sizeof(ds),1,t)!=0)
{
printf("\nten: %s\ntuoi: %d\n",ds.ten,ds.tuoi);
}
}
void main()
{
FILE *t;
t=fopen("E:\\bai2.txt","w+b");
nhap(t);
rewind(t);
xuat(t);
nhap(t);
rewind(t);
xuat(t);
fclose(t);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts