Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, January 19, 2015


//nhập vào 1 biểu thức cộng trừ tùy ý và in ra màn hình kết quả của biểu thức đó
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
void main()
{
char s[1000];
loop:;
do
{
printf("nhap bieu thuc: ");fflush(stdin);gets(s);
if(strlen(s)!=0)
{
int dem=0;
for(int b=0;b<strlen(s);b++)
if(s[b]==' ')dem++;
if(dem==0) break;
else printf("khong go <space>\n");
}
}while(1);
int i=strlen(s)-1,d=0,a[1000],k,j,z;
char x[1000],q,dau[1000];
while(i>=0)
{
k=0;
while(s[i]>='0' && s[i]<='9') x[k++]=s[i--];
i--;
x[k]='\0';
for(j=0;j<strlen(x)/2;j++){q=x[j];x[j]=x[strlen(x)-1-j];x[strlen(x)-1-j]=q;}
a[d++]=atoi(x);
}
for(i=0;i<d/2;i++){z=a[i];a[i]=a[d-1-i];a[d-1-i]=z;}
k=0;
for(i=0;i<strlen(s);i++)
if(s[i]=='+' || s[i]=='-') dau[k++]=s[i];
int t=a[0];
for(i=1;i<d;i++)
if(dau[i-1]=='+') t+=a[i];
else t-=a[i];
printf("\t\t= %d \n\n",t);
printf("----------------------------\n| tiep tuc: phim <space>   |\n| ket thuc: phim bat ky    |\n----------------------------\n\n");
char ket=getch();
if(ket==32) goto loop;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts