Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, January 8, 2015

kiểu file trong lập trình c


  • fread(biến địa chỉ, bộ nhớ, số cấu trúc cần đọc, file); //trả về số cấu trúc  đọc được, nếu hết file có nghĩa là trả về 0.
  • fwrite(biến đại chỉ, bộ nhớ, số cấu trúc cần ghi, file);//trả về số cấu trúc ghi được, trả về 0 nếu ghi không được hay lên file thất bại.
    /* các cấu trúc có thể mảng, 1 biến bình thường hay biến dữ liệu kiểu cấu trúc, thay thế được các vòng for trong việc đọ hay ghi thông thường */
  • fscanf(file, kiểu, biến địa chỉ); //trả về giá trị EOF nếu quét đến cờ hiệu kết thúc file EOF (-1).
  • feof(file); //trả về giá trị là vị trí của con trỏ nếu con trỏ file đang đứng ở vị trí cờ hiệu kết thúc file. chưa kết thúc file thì trả về 0.
  • getc(file);//nếu quét đến cờ hiệu kết thúc file thì trả về giá trị char tương ứng là EOF hay (-1).
  • fopen("tên file/ có thể là đường dẫn file","kiểu mở"); //trả về địa chỉ FILE trên bộ nhớ nếu thành công, và trả về giá trị NULL nếu thất bại.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts