Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, January 8, 2015


//hoán vị các phần tử trong mảng , hoán vị 1 số nhập từ bàn phím trong lập trình c
//ví dụ 123=>6 hoán vị
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void nhap(int *a,int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
printf("a[%d]=",i+1);
scanf("%d",&a[i]);
}
}
void xuat(int *a,int n)
{
for(int i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i]);
printf("\n");
}
void doi(int &a,int &b)
{
int t=a;a=b;b=t;
}
void sapxep(int *a,int n,int i)
{
for(int j=i;j<n-1;j++)
for(int k=j+1;k<n;k++)
if(a[j]>a[k]) doi(a[j],a[k]);
}
void hoanvi(int *a,int n)
{
int i,j;
xuat(a,n);
loop:;
for(i=n-1;i>0;i--) if(a[i]>a[i-1]) break;
if(i!=0)
{
for(j=n-1;j>=i;j--)
{
if(a[j]>a[i-1])
{
doi(a[j],a[i-1]);
sapxep(a,n,i);
xuat(a,n);
break;
}
}
}
if(i!=0) goto loop;
}
void main()
{
int n,i;
printf("nhap so hoan vi:");
scanf("%d",&n);
int *a=(int *)malloc(n*sizeof(int));
nhap(a,n);
hoanvi(a,n);
getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts