Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, January 10, 2015


//ghi nội dung mảng lên file nhị phân
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void nhapmang(int a[],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
printf("A[%d]=",i+1);scanf("%d",&a[i]);
}
}
void main()
{
FILE *t=fopen("E:\\vd1.bin","w+b");
if(t==NULL)
{
printf("error");exit(0);
}
int n;
printf("so phan tu cua mang: ");
scanf("%d",&n);
int *a=(int*)malloc(n*sizeof(int));
printf("nhap mang: \n");
nhapmang(a,n);
fwrite(&a,n*sizeof(int),1,t);//dung lượng cho mỗi phần tử là int => của cả mảng là n*sizeof(int)
fseek(t,0,2);
int m=ftell(t)/sizeof(int);//so luong bang ghi=dung lượng mảng chia dung lượng của 1 phần tử
int *b=(int*)malloc(m*sizeof(int));
rewind(t);
fread(&b,sizeof(int),1,t);
printf("mang da ghi len file: \n");
for(int i=0;i<m;i++) printf("%d ",b[i]);
fclose(t);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts