Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, January 9, 2015


//Bài 6. Viết chương trình đão ngược nội dung của một file văn bản. 
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
void dao(char *s)
{
char c;
for(int i=0;i<strlen(s)/2;i++)
{
c=s[i];s[i]=s[strlen(s)-1-i];s[strlen(s)-1-i]=c;
}
}
void dois(char *a,char *b)
{
int i;char c[1000];
for(i=0;i<strlen(a);i++)c[i]=a[i];c[strlen(a)]='\0';
for(i=0;i<strlen(b);i++)a[i]=b[i];a[strlen(b)]='\0';
for(i=0;i<strlen(c);i++)b[i]=c[i];b[strlen(c)]='\0';
}
void nhap(FILE *t)
{
printf("nhap noi dung:\n\n");
char s[1000];
int dem=0;
do
{
gets(s);
if(strlen(s)>0 && dem==0)fputs(s,t);
if(strlen(s)>0 && dem>0)
{
fputs("\n",t);fputs(s,t);
}
if(strlen(s)>0)dem++;
}while(strlen(s)>0);
}
void xuat(FILE *t)
{
char s[1000];
while(fgets(s,1000,t)!=0)printf("%s",s);
}
void main()
{
FILE *t=fopen("E:\\bai6.txt","w+");
if(t==0)
{
printf("error\n");exit(0);
}
nhap(t);
rewind(t);
char s[1000],a[1000][1000];int n=0;
while(fgets(s,1000,t)!=0)
{
strcpy(a[n],s);n++;
}
for(int i=0;i<n/2;i++)dois(a[i],a[n-i-1]);
for(int i=0;i<n;i++)dao(a[i]);
rewind(t);
for(int i=0;i<n;i++)fputs(a[i],t);
rewind(t);
printf("noi dung dao nguoc:\n\n");
xuat(t);
getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts