Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, December 2, 2014

Viết chương trình nhập vào mảng một chiều có nhiều nhất là 50 phần tử nguyên. Sau đó viết các hàm xử lý như sau:
-- Nhập, xuất dữ liệu mảng
-- Tìm bội chung nhỏ nhất của hai phần tử lớn nhất và bé nhất trong mảng
-- Xóa tất cả các phần tử chính phương trong mảng
-- Đưa kết quả tính toán ra màng hình

Bài Giải


/*
Name: Mang mot chieu - Tim Max Min - Xoa chinh phuong
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNING
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<math.h>

using namespace std;

void Inp_Ar(int a[], int n)
{
 for (int i = 0; i < n; i++)
 {
  cout << "\t- Nhap phan tu A[" << i << "]: ";
  cin >> a[i];
 }
}

void Out_Ar(int a[], int n)
{

 for (int i = 0; i < n; i++)
  cout << a[i] << "  ";
}

int Max_Ar(int a[], int n)
{
 int Max = a[0];
 for (int i = 1; i < n;i++)
 if (a[i]>Max)
  Max = a[i];
 return Max;
}

int Min_Ar(int a[], int n)
{
 int Min = a[0];
 for (int i = 1; i < n;i++)
 if (a[i] < Min)
  Min = a[i];
 return Min;
}

int BCNN(int x, int y)
{
 int k;
 if (x <= y)
  k = y;
 else
  k = x;

 while ((k%x != 0) || (k%y != 0))
  k++;
 return k;
}
int test(int k)
{
 for (int i = 1; i <= sqrt(k);i++)
 if (i*i == k)
  return 1;

 return 0;
}

void Anti_Ar(int a[], int &n)
{
 for (int i = 0; i < n;i++)
 if (test(a[i]))
 {
  for (int j = i; j < n-1; j++)
   a[j] = a[j + 1];
  n--;
  i--;
 }

}
int main()
{
 int n, a[50];
 cout << "\t- Nhap so phan tu cua mang: ";
 cin >> n;


 Inp_Ar(a, n);

 cout <<"\t= Mang cua ban: "<< endl;
 Out_Ar(a, n);

 cout <<endl<< "\t= BCNN(" << Max_Ar(a, n) << ", " << Min_Ar(a, n) << ") =  " << BCNN(Max_Ar(a, n), Min_Ar(a, n)) << endl; Anti_Ar(a, n);
 cout << "\t= Mang cua ban da xoa phan tu chinh phuong: " << endl;
 Out_Ar(a, n);


 _getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts